Skip to Content

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG”
Publish date 12/05/2022 | 10:15 AM  | View count: 203

(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

          Trong những năm qua Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã chủ trì biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn “Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa nội dung tài liệu nhằm cung cấp, quán triệt cho học viên, giảng viên lý luận chính trị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những quan điểm chỉ đạo mới nhất của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Nội dung tài liệu gồm 5 bài:

           Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

           Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Mỗi bài học đều có những nội dung thảo luận giúp người học hệ thống lại kiến thức, liên hệ với thực tiễn, trên cơ sở đó tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 4 năm 2022. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh