Skip to Content

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ”
Publish date 12/05/2022 | 10:42 AM  | View count: 248

(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

          Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Nhận thức được ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn và tái bản nhiều lần “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Trong lần xuất bản này nội dung cuốn tài liệu được bổ sung, cập nhật Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng…

          Nội dung cuốn sách gồm có 6 bài và phụ lục một số mẫu văn bản về công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phát triển đảng.

           Bài 1: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

           Bài 2: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng.

           Bài 3: Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng.

           Bài 4: Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng.

           Bài 5: Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

           Bài 6: Phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong các bộ, đảng viên ở cơ sở.

          Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 4 năm 2022. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh