Skip to Content

  TIn mới nhận

NÂNG CAO TÍNH ĐẢNG, TÍNH CÁCH MẠNG TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NHẰM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Publish date 25/09/2022 | 9:30 AM  | View count: 97

Th.s Đỗ Thị Tuyết - Khoa Lý luận cơ sở

     “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một trong những mũi đột phá mà các thế lực thù địch dùng để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để làm được điều đó, chúng đã tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dần tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Việc nhận diện và phê phán các quan điểm này nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề cấp thiết trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Trong đó giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng này. Công tác giáo dục lý luận chính trị giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước đồng thời nâng cao tính đảng, tính cách mạng cho cán bộ, đảng viên từ đó giúp họ có định hướng đúng đắn trong hoạt động thực tiễn.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao tính đảng, tính cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng, tính cách mạng mới làm được việc”, nếu “kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”[1].

     Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức hệ trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong đó việc nâng cao tính đảng, tính cách mạng trong giảng dạy lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đến viêc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thành công nhưng cuộc đấu tranh vẫn diễn ra … Như Lênin đã khẳng định giành chính quyền đã khó - giữ chính quyền còn khó hơn. Thực tế đang chứng minh điều đó, khi Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”[2].        

     Trước tình hình thực tế như hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta. Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn có những chỉ đạo cụ thể về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.    Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình mới, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” đã xác định mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới;…Nghị quyết 35 đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”[3]. Đồng thời: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hính mới, là nhiệm vụ khách quan, do đó yêu cầu phải đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức hệ trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

     Nâng cao tính đảng, tính cách mạng trong giảng dạy lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đến viêc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”[4].

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong công tác giáo dục chính trị cần thực hiện một số nội dung sau đây:   

      Thứ nhất: khẳng định tính ưu việt, vượt trội của Chủ nghĩa Mác- Lênin so với các học thuyết, chủ nghĩa khác. Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi”. Trong suốt hành trình bôn ba tìm đường cứu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc rất nhiều học thuyết của phương đông, phương tây từ cổ đến kim và Người rút ra kết luận “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[5], Chủ nghĩa Mác - Lênin là chiếc “cẩm nang thần kỳ” mãi mãi soi đường, dẫn lối cho giai cấp công nhân toàn thế giới tiến lên, là học thuyết duy nhất từ trước đến nay chỉ ra mục tiêu, con đường, lực lượng và phương thức đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng dân tộc và giải phóng con người; đưa những người bị áp bức, bóc lột trở thành chủ nhân xây dựng chế độ mới. Chính vì thế khi tiếp cận với bản Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã mừng đến phát khóc và nói thật to “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”[6]. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, cùng những thành tựu chúng ta đạt được sau 35 năm đổi mới là kết quả hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, là minh chứng hùng hồn khẳng định tính ưu việt, vượt trội cũng như giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Đây là lý lẽ sắc bén để đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thắng lợi đó cũng chứng minh Đảng ta không hề sai lầm khi xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động (Luận cương năm 1930). Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) được thông qua tại Đại hội VII và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng ta đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[7]. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng ta đã nhấn mạnh: “Để khát vọng phát triển đất nước trở thành hiện thực Đảng ta đã khẳng định “toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Sự kiên định của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam không phải như bọn cơ hội, chủ nghĩa xét lại vẫn rêu rao xuyên tạc.

      Thứ hai: giúp học viên thấy được học tập lý luận là cần thiết. Như V.I.Lênin đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng…”[8]. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[9].  Do đó, Bác luôn kêu gọi mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trang bị cho mình những kiến thức lý luận. Tuy nhiên, học lý luận chính trị không phải học thuộc từng câu, từng chữ để rồi áp dụng một cách máy móc bởi Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”[10], phải học tập “tinh thần” xử lý công việc - “tinh thần” xử lý công việc ở đây chính là thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng của Chủ chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc nắm bắt thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng của học thuyết Mác - Lênin làm cho mỗi cá nhân có bản lĩnh, có cách nhìn nhận, đánh giá và giải quyết công việc hàng ngày một cách khách quan, biện chứng và khoa học hợp lý, như Lênin đã khằng định: “Bằng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Triết học C.Mác, một chủ nghĩa duy vật hoàn bị, nó cung cấp cho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại”[11]. Vì vậy, trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên không chỉ nâng cao trình độ lý luận cho họ mà còn bồi dưỡng thế giới quan duy vật khoa học và phương pháp luận biện chứng mác xít giúp cán bộ, đảng viên có nhận thức các vấn đề thực tiễn đúng, trúng từ đó đề ra phương pháp giải quyết phù hợp.

      Thứ ba: trên cơ sở được trang bị, bồi dưỡng thế giới quan từ đó giúp cho học viên nhận thức đúng đắn, khách quan mọi vấn đề xã hội, đặc biệt là nhận thức chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong xu thế phát triển của chúng. Bởi lẽ, mục tiêu của các thế lực thù địch là tấn công nhằm hạ thấp và đi đến phủ nhận, lật đổ Chủ nghĩa xã hội. Bối cảnh thế giới ngày nay cùng các biến cố chính trị, kinh tế đặc thù của nó làm cho cuộc đấu tranh giữa Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa tư bản tiếp tục diễn biến phức tạp. Không phải tới hôm nay, cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận giữa Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội mới diễn ra, mà từ hàng trăm năm trước, ngay từ khi tư tưởng lý luận của Chủ nghĩa xã hội mới ra đời, nó đã lập tức phải đương đầu với sự phê phán, phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó giúp học viên có nhận thức đúng đắn Chủ nghĩa tư bản và nhận thức Chủ nghĩa xã hội trong xu thế phát triển của chúng là hết sức cần thiết. Như C.Mác đã luận giải xã hội giống như một cơ thể sống, trong đó có những cơ quan, bộ phận; những tế bào khỏe mạnh, nhưng tiền ẩn bên trong cũng có những bộ phận, những cơ quan không khỏe mạnh thậm chí có tiềm ẩn những tế bào lạ (những vi khuẩn, virut không có lợi) những yếu tố này sẽ bộc lộ hoặc sẽ phát tác khi cơ thế yếu, suy nhược, sức đề kháng không đủ mạnh. Xã hội cũng vậy bên cạnh những thành tựu, những kết quả, những giá trị tốt đẹp cần được ca ngợi, biểu dương, lan tỏa, nhân rộng… thì cũng có không ít những tiêu cực, sai trái, những thói hư tật xấu cần phê phán cần lên án, cần khắc phục … đây là tính tất yếu của bất kỳ xã hội nào. Từ đó việc nhận thức Chủ nghĩa tư bản, nhận thức Chủ nghĩa xã hội phải nhận thức cả thành tựu, hạn chế và xu thế phát triển để tránh so sánh giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội một cách khập khiễng dẫn đến tô hồng chủ nghĩa tư bản, bôi đen chủ nghĩa xã hội từ đó có thái độ học tập không đúng đắn. Trong cuốn  “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư khẳng định rõ: chúng ta không hề phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. …Tuy nhiên cho đến nay “chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó”[12]. “Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế-xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính không bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái của nó”[13]. Nhận thức mới về bản chất và biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay, là căn cứ lý luận khoa học quan trọng để củng cố niềm tin vào việc lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xác định nội dung chính của mô hình chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam cần xây dựng. Đó là “một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người… sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội… một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm… sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường… một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”[14]. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực đã đạt được là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước. Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt của lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lối sống… gây bức xúc xã hội. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, “bệnh thành tích”, “tư duy nhiệm kỳ”, “lạm quyền”, “lộng quyền”, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn nghiêm trọng”. “Sự bảo thủ, trì trệ; tư duy cục bộ, lợi ích nhóm; sự tha hóa quyền lực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về mặt đạo đức và trách nhiệm xã hội, v.v. cũng là những thứ giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm, đe dọa vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, vận mệnh của đất nước, dân tộc”[15] chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

     Trước tình hình đó để làm cho “cơ thể” xã hội  khỏe mạnh, việc cần thiết phải nâng cao tính đảng, tính cách mạng cho mỗi cán bộ đảng viên. Trước hết tự đấu tranh với chính bản thân mình trước mọi cám giỗ vật chất, quyền lực chính trị, giúp cho học viên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch

      Thứ tư: để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị cần thiết phải coi trọng tổng kết thực tiễn, qua đó kịp thời phát hiện để góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển tư tưởng, lý luận của Đảng trong điều kiện mới. Văn kiện Đại hội XIII Đảng ta xác định nhiệm vụ của công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách”[16] Có như vậy mới làm cho Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không trở nên xơ cứng và có sức sống trường tồn.

     Cùng với việc nâng cao tính đảng, tính cách mạng thông qua công tác giảng dạy lý luận chính trị - một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tư tưởng của Đảng, chúng ta phải luôn kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đánh dấu bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến việc kiên định, nghiên cứu phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Với niềm tin sắt son, bằng sự quyết tâm và tinh thần đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chúng ta vẫn tiếp tục vững vàng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

 

 


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - ST, H.2011, tr.307

[2]  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.II., tr.168

[3]  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tập I, tr.183

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tập I, tr.181

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.2, tr.289

[6]  Hồ Chí Minh toàn tâp, Tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, tr.562

[7]Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88

[8] V.I. Lênin: Toàn tập, t.6, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1975, tr.30.   

[9] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.273-274

[10] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 1999, t.36, tr.796.

[11] V.I Lênin: toàn tập, Nxb tiến bộ, M, 1980, t23, tr5

[14]  Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST, Hà Nội, 2022, tr.21- 22; tr24

[15]Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST, Hà Nội, 2022, tr.151; tr238

[16] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tập I, tr.181, tr.182.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh