Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP XÃ HIỆN NAY
Ngày đăng 08/11/2017 | 2:32 PM  | View count: 15086

Phong cách lãnh đạo

Người viết: Đỗ Lê Triều

Trưởng khoa Dân vận

 

     Khi đề cập tới cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, chúng ta có thể tiếp cận ở rất nhiều khía cạnh, đối tượng khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tôi tập trung đề cập cụ thể đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) để xác định rõ yêu cầu cần có về phong cách lãnh đạo hiện nay.

     Cấp xã là đơn vị cơ sở trong hệ thống quản lý hành chính bốn cấp ở nước ta, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước. Cấp xã là nơi thực tiễn diễn ra sôi động hàng ngày; nơi trực tiếp biến mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực sinh động của cuộc sống. Nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống, có trở thành hiện thực hay không, phần lớn rất quan trọng phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp xã.

     Hiện nay, nói tới cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là nói tới những người đứng đầu tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị cấp xã. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có quyền ra những quyết định về chủ trương, có trách nhiệm về quyền điều hành một tập thể, một đơn vị, một tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của tập thể hoặc tổ chức ấy.

     Nói tới phong cách lãnh đạo, tùy từng góc độ tiếp cận chúng ta lại có cách hiểu cụ thể khác nhau. Có người coi phong cách lãnh đạo là tác phong lãnh đạo; là cách thức lãnh đạo; đồng nhất với biện pháp, phương pháp lãnh đạo…Tuy nhiên, đều thể hiện và nói đến hoạt động lãnh đạo, quản lý, nói đến chủ thể của hoạt động, của người lãnh đạo trong quá trình thực hiện thẩm quyền của mình với ý thức lựa chọn mục tiêu, cách thức hay biện pháp, lề lối ứng xử. Chính bởi vậy, phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý được hiểu thống nhất là mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động một cách có hiệu quả đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề ra.

     Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động và ảnh hưởng có hiệu quả đến cấp dưới và quần chúng nhân dân ở cơ sở.

     Tại cấp xã hiện nay, cùng với sự phát triển chung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những quan hệ xã hội phát sinh đa dạng và phức tạp, mặt khác, trình độ dân trí ngày càng cao, …đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã phải không ngừng học tập, rèn luyện cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và phong cách lãnh đạo phù hợp. Trên góc độ tiếp cận hệ thống và quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt ra những yêu cầu cụ thể về phong cách lãnh đạo của người cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, cụ thể:

     - Phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

     Đây phải được coi là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo ở cấp xã. Vì có dân chủ, bàn bạc tập thể, nhân dân mới cùng thống nhất trong nhận thức, hành động, cùng quyết tâm thực hiện. Đồng thời, khơi dậy được sự tham gia, đóng góp sáng tạo của đông đảo nhân dân qua đó tổng kết xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong thực tế. Việc tuân thủ, thực hiện phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể phải gắn liền với sự quyết đoán và tinh thần dám chịu trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.

     - Phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân và gắn bó với nhân dân.

     Tại cơ sở, trong đan xen các mối quan hệ cộng đồng làng xã, để hoàn thành tốt nhiệm, người cán bộ lãnh đạo quản lý phải luôn đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Gần dân để được dân tin tưởng; trọng dân để được dân chia sẻ tâm tư, tình cảm, trí tuệ; dựa vào dân để phát huy tốt sức mạnh, tính chủ động, tự giác của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương; gắn bó chặt chẽ với nhân dân để luôn soi mình, phấn đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân, của của dân tộc, đặt lợi ích của nhân dân, tập thể lên trên, lên trước, việc gì có lợi cho dân thì phải tận tâm, trách nhiệm làm tới cùng, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

     - Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực, hiệu quả

     Để có những quyết sách đúng, trúng giải quyết tốt nhiệm vụ đặt ra - thường liên quan trực tiếp tới lợi ích của nhân dân, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải điều tra, tổng hợp thông tin, xử lý thông tin khách quan, trung thực. Trong công tác phải đặt ra yêu cầu trong xây dựng kế hoạch công tác khoa học theo thời gian (dài hạn hay ngắn hạn, trước mắt), thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của cơ quan, đơn vị, tuân thủ,tôn trọng thời gian làm việc, luôn đúng giờ trong họp, hội nghị…Nếu như phong cách khoa học thể hiện đặc điểm nghiệp vụ tổ chức của phong cách lãnh đạo thì tính hiệu quả là tiêu chí đánh giá đức- tài của người cán bộ lãnh đạo, đánh giá sự phù hợp hay không của phong cách lãnh đạo.

     Tính khoa học, thiết thực, hiệu quả trong công tác của người cán bộ lãnh đạo cấp xã còn thể hiện qua chính phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và đổi mới của người lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, gắn liền với công việc kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thực tiễn của nhân dân.

     - Phong cách nêu gương

     Hiệu quả tác động thị giác đã được khoa học chứng minh trên các căn cứ khoa học, chính bởi vậy, người cán bộ lãnh đạo cấp xã - là người gần dân nhân, hiểu dân nhất, phải luôn xác định gương mẫu, tiên phong để nêu gương trong công tác, lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm. Luôn cầu thị học hỏi để nêu gương trong học tập, rèn luyện, khiêm tốn để hoàn thiện bản thân. 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh