Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

Quan điểm “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng 02/11/2018 | 10:02 AM  | View count: 16476

1. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam từ Đại hội VI đến Đại hội XI

             Bước vào thời kỳ đổi mới, kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng nghiên cứu đổi mới về nhận thức lý luận, xây dựng và thực thi nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta. Trong hơn 30 năm đổi mới, thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) qua mỗi kỳ Đại hội, nhận thức về mô hình KTTT định hướng XHCN ngày càng được hoàn thiện, nâng cao và không ngừng phát triển.

            Khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng (năm 2001). Đây là kết quả của quá trình 15 năm đổi mới tư duy và thực tiễn ở nước ta, được đúc kết lại trên cơ sở đánh giá và rút ra các bài học lớn qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biết là Đại hội VII, VIII.

            Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.[1]

            Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng làm rõ nội hàm, mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đây là một hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CHXH.[2]

            Về quản lý nhà nước đối với nền kinh tế: Tập trung hoàn thiện thể chế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trường và đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phân bổ các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh phải theo cơ chế thị trường. Đồng thời, sử dụng các nguồn lực nhà nước, các công cụ điều tiết, chính sách phân phối, phân phối lại để thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội vào đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

            Đại hội XII của Đảng đã có bước phát triển mới về tư duy, nhận thức về “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” ở nước ta: Cụ thể: Về những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về việc thực hiện thể chế sở hữu và phát triển các thành phần kinh tế; về việc phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Quan điểm “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong Nghị quyết Đại hội XII

            2.1. Về đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng thời đảm bảo định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.[3]

            Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất. Các nguồn lực nhà nước được phân bố theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng, điều tiết nền kinh tế; thực tiễn tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.

            Đại hội XII của Đảng đã nêu phương hướng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong nhiệm kỳ tới và chỉ rõ: “Đến 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế KTTT định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế; đảm bảo đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững.” [4]

            2.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

            Thể chế hóa quyền tài sản (bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ tài sản) của Nhà nước, tổ chức và cá nhân theo quy định trong Hiến pháp 2013. Nhà nước bảo về quyền sở hữu hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền quản lý, thu lợi của Nhà nước đối với tài sản công. Nâng cao năng lực của các thiết chế và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh tế trong bảo vệ quyền tài sản; bảo vệ quyền tự do kinh doanh mà pháp luật không cấm. Hoàn thiện thể chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu và quyền tài sản.

            Mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Có chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thep cơ chế thị trường. Đẩy mạnh cổ phần hóa, bán vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần chi phối, kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thiện thể chế định giá đất đai, tài sản hữu hình, tài sản vô hình (tài sản trí tuệ, thương hiệu) trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế: nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, chú trọng chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

            2.3. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

            Tiếp tục phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường; thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường; hoàn thiện pháp luật về phí, lệ phí và rà soát chuyển đổi chính sách phí lệ phí đối với một dịch vụ công sang áp dụng giá dịch vụ. Mở rộng cơ chế đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá, đảm bảo tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu.

            2.4. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

            Chủ động, tích cực hôi nhập quốc tế; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác cụ thể; kêt hợp hiệu quả ngoại lực và nội lực để phát triển kinh tế đất nước. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc; vì một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

           

Phan Văn Thắng, giảng viên chính  Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh