Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GÓP PHẦN TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “DÂN VẬN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 13/11/2019 | 4:53 PM  | View count: 588

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định tầm quan trọng đặc biệt và đề cao công tác dân vận của Đảng.

Người đặt vấn đề dân vận, công tác dân vận ở tầm chiến lược, quốc sách, đồng thời chú trọng tới phương pháp, cách thức thực hiện thiết thực, cụ thể và tỉ mỉ. Tư tưởng về công tác dân vận được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và thể hiện rõ nét cách đây 70 năm qua bài báo “Dân vận”, đăng trên báo “Sự thật” số 120, ngày 15-10-1949. Bài báo chứa đựng những tư tưởng cơ bản, được viết một cách dễ hiểu về công dân vận của Đảng và Nhà nước ta. Có thể nói, bài báo chính là cương lĩnh về công tác dân vận nhằm vận động nhân dân tin và đi theo Đảng. Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận là một bộ phận khăng khít, quan trọng trong hệ thống lý luận của Người về cách mạng Việt Nam.

Trong bài báo “Dân vận”, Người đã chỉ dẫn: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Ðiểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.” (1)

Từ cách tiếp cận này có thể thấy, đối tượng của công tác dân vận không phải là một cá nhân hay một nhóm xã hội nào mà là toàn thể nhân dân. Hoạt động dân vận chính là nhằm thực hiện mục tiêu chung của cách mạng.  Nội dung cơ bản của công tác dân vận là tổ chức lực lượng nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Như vậy, có thể hiểu khái niệm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo các nội dung:

- Phải có đường lối, chủ chương, chính sách đúng đắn, kịp thời. Phải làm cho người dân hiểu rõ chủ chương, chính sách và việc thực hiện chủ chương, chính sách sẽ đưa lại lợi ích cho dân và do dân thực hiện không ai làm thay được.

- Phải sâu sát nhân dân, sâu sát cơ sở, bàn bạc với dân, với cơ sở về kế hoạch thực hiện chủ trương, chính sách cho phù hợp với từng địa phương, cơ sở, phù hợp với khả năng của nhân dân và phải hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ chương, chính sách.

            - Trong và sau khi thực hiện cần theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung, uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc, sai lầm, trong chủ trương, chính sách, trong tổ chức thực hiện, đồng thời để khen thưởng và phê bình.

Do trọng dân, tin dân và thương dân, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn lấy  dân làm đối tượng để phục vụ. Người luôn gần gũi với nhân dân để thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí và thực hành dân chủ, cố gắng làm tốt mọi việc để bồi dưỡng, chăm lo và phát triển sức dân. Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là bao gồm tất cả những người yêu nước của dân tộc Việt Nam, Người nói “Nhân  nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (2), nhân dân là chủ thể chứ không phải là một phương tiện, một công cụ để sử dụng. Đó là một tư tưởng mới mẻ, là quan điểm cơ bản về vị trí, vai trò của nhân dân, từ đó quyết định phương hướng, cách thức vận động nhân dân của Đảng ta. Người khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, già trẻ, gái trai, nơi cư trú và sinh sống trong nước hay ở nước ngoài vẫn đang hướng về Tổ quốc với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Vì thế đối tượng của công tác dân vận không phải là một cá nhân hay một nhóm xã hội nào mà chính là toàn thể nhân dân, “tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân”. Do đó, công tác dân vận phải đi vào từng con người, khơi dậy và phát huy tính tích cực, sáng tạo,tính chủ động và tự giác của mỗi con người thể hiện ở tài trí, sức lực, tiền của của mỗi con người thể hiện vào công cuộc chung của cách mạng. Dân vận không chỉ là giáo dục, động viên chung chung, mà phải hiểu rõ năng lực, yêu cầu, nguyện vọng, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, từ đó mới vận động được tất cả lực lượng của mỗi người dân. Đó là chiều sâu của dân vận. Có như vậy, mới góp thành lực lượng toàn dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, công tác dân vận bao giờ cũng phải gắn với nhiệm vụ chính trị cách mạng. Kết quả công tác dân vận là phát huy dân chủ, thực hiện nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tạo được phong trào hành động cách mạng của nhân dân sôi nổi, rộng khắp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Theo Người công tác dân vận là “góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho”, nghĩa là công tác dân vận của Đảng có mục đích. Mục đích đó về cơ bản và lâu dài là thống nhất với lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Những công việc mà Bác Hồ nêu ra cũng không xa vời chung chung mà hết sức sát thực của dân, kể cả những vấn đề “cơm cà, mắm muối”. Do đó, trong cách làm không chỉ lắng nghe, tiếp thu mà còn phải thuyết phục, hướng dẫn đối với từng tổ chức, từng cá nhân. Trên cơ sở giữ vững định hướng, phải tăng cường đối thoại, thuyết phục chứ không áp đặt, mệnh lệnh, gây căng thẳng không cần thiết. Công tác vận động nhân dân phải dựa trên chiến lược “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Người. Có như vậy chúng ta mới động viên sức mạnh từ bên trong mỗi người dân và cả xã hội đồng tâm phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng chung và to lớn của đất nước.

70 năm nhìn lại, việc nghiên cứu tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp ta quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng dân vận của Người, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Đồng thời, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu cho sự nghiệp chung và to lớn của đất nước là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

----------

 

ThS-GVC  Nguyễn Văn Thanh

                                                                     Khoa Xây dựng Đảng

 

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.232

(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.10, tr.453

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh