Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH – TIẾP CẬN TỪ LỊCH SỬ
Ngày đăng 04/04/2020 | 10:31 PM  | View count: 541

Trong suốt chiều dài lịch sử - quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển của dân tộc Việt Nam, “đoàn kết”, “đoàn kết dân tộc” đã luôn là một giá trị nhân văn cốt lõi, giá trị tự thân của dân tộc Việt Nam.

Từ truyền thuyết, thần thoại trong chương đầu tiên của Lĩnh Nam chích quái, và được xem như chính sử, ghi lại trong Đại Việt Sử ký Toàn thư thời Hậu Lê,  mẹ Âu Cơ sinh ra 1 bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng - con trưởng là Hùng Vương. Khái niệm “đồng bào”, không chỉ có nghĩa cùng chung 1 bọc, cùng được sinh ra bởi một người Mẹ - Tổ mẫu, cùng nơi khởi nguồn mà đó còn là cùng sinh mệnh, là số nhiều - cơ sở của sự cố kết tự thân ngay từ thuở ban đầu nguyên sơ ấy. Việt Nam là dân tộc duy nhất trên thế giới có ngày giỗ Tổ - năm 2001 giỗ Tổ Hùng Vương trở thành Quốc lễ. Bên cạnh đó, sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh sống của dân tộc, để sinh tồn, những cư dân đầu tiên của dân tộc Việt đã phải tìm đến với nhau, tập hợp, liên kết lại với nhau để bảo vệ mình và cùng bảo vệ giống nòi, chống lại thú dữ, chung tay đắp đê chống bão lũ, tạo dựng nơi ở, canh tác, chăn nuôi, lao động sản xuất để duy trì và phát triển bản thân, dân tộc Việt cổ.

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đoàn kết, đoàn kết dân tộc lại trở thành cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam trường tồn, chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi trước kẻ thù, dù cho đó là những kẻ thù hung bạo, đông đảo nhất, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nhất hay hùng mạnh, vũ khí, phương tiện chiến tranh nhiều nhất.

Những câu chuyện trong lịch sử dân tộc như: “Hội nghị Diên Hồng” - thể hiện quyết tâm vua-tôi nhà Trần đoàn kết, đồng thuận trên dưới một lòng đánh thắng giặc Nguyên Mông. Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần, lập ra Nhà Hồ, trên đỉnh cao quyền lực nhưng không đánh giá đúng, không tin tưởng nơi dân, phá vỡ sự đoàn kết dẫn tới sự sụp đổ, diệt vong. Nguyễn Trãi - anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với tư tưởng “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, chính là sự đúc rút, khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân là vô cùng to lớn, là sức mạnh vô địch, quyết định vận mệnh của quốc gia dân tộc dù cho đó là triều đại nào trong lịch sử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới chính là hiện thân, kết tinh những giá trị cao đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. Người đã kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng đoàn kết, đoàn kết dân tộc trở thành giá trị cốt lõi, tài sản vô giá của dân tộc, cùng với yêu nước đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hệ giá trị dân tộc Việt Nam.

Đoàn kết, đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được mở rộng, phát triển lên tầm cao mới. Đó không chỉ dừng lại đoàn kết các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân tộc Việt Nam mà đó còn là đoàn kết vô sản, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các nước, các quốc gia, đoàn kết con người vì một thế thế giới hòa bình, tiến bộ để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao nhất là giải phóng con người. Đây chính là tư tưởng đoàn kết, đoàn kết dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đoàn kết, đoàn kết toàn dân tộc. Trong di sản tinh thần vô giá Người để lại cho chúng ta, có nhiều bài viết, nói chuyện đề cập về đoàn kết, đoàn kết dân tộc, người chỉ dẫn: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”1, “Đoàn kết là thắng lợi”2, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”3, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thàng công”4. Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ về diện tích, hạn chế về kinh tế, lạc hậu về khoa học công nghệ, nhưng có thể đương đầu, đánh thắng những kẻ thù to chính bởi: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ, chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước, chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc, dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”5.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhãn quan chính trị thiên tài, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy khoa học sâu sắc, nhạy bén đã chỉ rõ đoàn kết trong Đảng chính là tiền đề đại đoàn kết toàn dân tộc - đặc biệt lại trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền hiện nay thì đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để đoàn kết quốc tế. Đây là đường lối chiến lược kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tập trung một số nội dung cụ thể:

          Một là, cả hệ thống chính trị với từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng, đầy đủ về đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ xã hội như Hiến pháp Việt Nam đã quy định.

Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”

          Hai là, xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị  - xã hội và toàn thể nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị  - xã hội và mỗi người dân phải phát huy cao độ tính chủ động, tích cực trong mọi hoạt động, tham gia góp ý, phản biện xã hội để xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định 55 -QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 08 -QiĐ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”

Ba là, mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước phải luôn xuất phát từ mục đích duy nhất: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc”, nhằm đem lại lợi ích toàn diện, thiết thực cho nhân dân - vì lợi ích chính là cơ sở nền tảng của đoàn kết, qua đó đạt mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bốn là, Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân phải tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, sáng tạo… để nhân lên sức mạnh, tạo ra sự đồng thuận xã hội cả trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H, 2011, t1, tr. 482.

2,3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H, 2011, t14, tr. 27,186.

4.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H, 2011, t13, tr. 119.

5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG Sự thật, H, 2011, t5, tr. 178.

Thực hiện Đỗ Lê Triều

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh