Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP THEO CHỈ DẪN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 18/06/2020 | 8:15 AM  | View count: 192

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng của tổ chức đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng bộ các cấp có nhiệm vụ thảo luận văn kiện của cấp uỷ cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Do đó, tổ chức đại hội thành công luôn là mục tiêu được các chi bộ, đảng bộ coi trọng và quyết tâm thực hiện bằng được.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đã không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong những nội dung về xây dựng Đảng, Người rất chú trọng đến vấn đề tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Mặc dù số bài nói, bài viết của Người về vấn đề này không nhiều, nhưng đó đều là những tư liệu, chỉ dẫn rất quý giá cho Đảng ta học tập và vận dụng để góp phần tổ chức đại hội thành công.

     Trước hết, về tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đối với công tác xây dựng Đảng. Theo Hồ Chí Minh, "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa"[1]. Vì vậy, đảng bộ các cấp phải đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nói chung, trong đó có việc tổ chức thảo luận nói riêng với một số yêu cầu cụ thể như sau:

     Về công tác thảo luận dự thảo văn kiện trình tại đại hội, theo Hồ Chí Minh, "đây là một dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Cho nên tất cả đảng viên (cũ cũng như mới) cần phải hăng hái tham gia thảo luận"[2]. Chi bộ cần chuẩn bị và tổ chức thật tốt để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia thảo luận và cổ vũ tinh thần hăng hái của đảng viên.

     Thảo luận thế nào cho có kết quả tốt? Người nhấn mạnh, "thảo luận các văn kiện đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ"[3], cho nên mỗi đảng viên, mỗi chi bộ không chỉ tập trung thảo luận về nội dung của dự thảo văn kiện Đảng, mà theo Người, còn "cần căn cứ vào những văn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ chức và kỷ luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tiến bộ hơn nữa"[4] .

     Tuy nhiên, chỉ có chi bộ tự chuẩn bị và tổ chức thảo luận thì khó có thể đáp ứng mục tiêu yêu cầu về số lượt đảng viên tham gia và đáp ứng chất lượng thảo luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:  "Để các chi bộ thảo luận tốt, thì cấp trên phải lãnh đạo, giúp đỡ, theo dõi, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm. Có khi các chi bộ nêu những câu hỏi khó, nếu chưa chắc chắn thì nên hỏi Trung ương, không nên giải thích hoặc trả lời một cách miễn cưỡng. Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt"[5].

     Về tổ chức thảo luận trong đại hội, Người căn dặn: "Đại hội cần bàn bạc nêu những vấn đề thiết thực, nêu những biện pháp thiết thực. Làm được những việc ấy là Đại hội đã thành công. Không phải nghị quyết cho nhiều, khẩu hiệu cho dài là tốt"[6].

     Từ những chỉ dẫn nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kinh nghiệm tổ chức đại hội thành công ở một số địa phương, cơ sở vừa qua, chúng ta có thể vận dụng để góp phần tổ chức thành công đại hội như sau:

      Một là, cấp ủy cần chú ý lựa chọn thành viên các tiểu ban, phân công phân nhiệm rõ ràng; quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ sâu rộng trong quá trình xây dựng các văn kiện đại hội, trong đó có văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị và đề án nhân sự, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảm bảo toàn diện, khoa học và phù hợp.

      Hai là, gợi mở, xác định trúng những vấn đề cần đại hội, đảng viên tập trung thảo luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó có tính căn bản, trọng tâm, cấp bách, đột phá; trong trường hợp cần thiết, giao cụ thể cho những đảng viên, tổ chức đảng chuẩn bị trước tham luận để đảm bảo việc tham luận toàn diện, sâu sắc; chuẩn bị xử lý tốt những tình huống có thể nảy sinh; đồng thời, dành thời gian thỏa đáng cho công việc quan trọng này, tránh chung chung, đại khái, hình thức.

      Ba là, trong quá trình tổ chức, điều hành thảo luận các văn kiện tại đại hội, cần sắp xếp khoa học, hợp lý các nội dung, vấn đề thảo luận; thống nhất phương pháp thảo luận; tôn trọng quyền và trách nhiệm của đại biểu, đảng viên trong thảo luận; động viên, cổ vũ toàn thể đảng viên tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng; tôn trọng các luồng ý kiến khác nhau; lắng nghe, giải đáp, giải trình, định hướng, tiếp thu…cầu thị, cặn kẽ, thuyết phục trên cơ sở quy chế, quy định.

      Bốn là, trong quá trình hoàn thiện các văn kiện sau đại hội, cần tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xây dựng, phù hợp (nếu có) trên cơ sở nghị quyết đại hội đã thông qua.

     Tóm lại, tổ chức tốt công tác thảo luận các văn kiện đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội. Các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo, phù hợp những chỉ dẫn trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những bài học của các tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội.

ThS Nguyễn Thị Hải Vân -  Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 545

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 543

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 613

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 613

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 544

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr. 137

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh