Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

Quy định mới về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và việc thực hiện quy định đó ở Hà Nội
Ngày đăng 30/07/2020 | 3:34 PM  | View count: 1586

Cán bộ, công chức cơ sở nói chung, những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội, duy trì an ninh trật tự ở địa phương.

     Đa số những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hăng hái chăm lo việc làng, việc xã, tích cực tham gia xử lý những tình huống phát sinh ở địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lực lượng người hoạt động chuyên trách ở cấp xã đông nhưng không mạnh và đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đội ngũ này đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: số lượng và độ tuổi có xu hướng ngày càng tăng, một bộ phận không nhỏ chưa được đào tạo lý luận chính trị và kỹ năng hoạt động nên việc lĩnh hội, triển khai các nội dung công tác gặp nhiều lúng túng. Việc phân công nhiệm vụ cho các chức danh này nhiều khi chưa rõ ràng, chồng chéo, thiếu kiểm tra, kiểm soát nên hiệu quả hoạt động hạn chế. Việc phát hiện, giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ sở chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng…

     Với sự ra đời của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 08/2019/NQ – HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố ở Hà Nội đã có nhiều điểm mới nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Cụ thể:

     * Giảm số lượng, giảm hệ số phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Loại đơn vị hành chính

Theo Nghị định 92/2009/NĐ_CP

Theo Nghị định 34/2019/NĐ_CP

Loại 1

Tối đa 22

Tối đa 14

Loại 2

Tối đa 20

Tối đa 12

Loại 3

Tối đa 19

Tối đa 10

 

     Theo Nghị định 34/2019/NĐ- CP, số lượng người hoạt động không chuyên trách tối đa đã giảm 8 người/ mỗi xã, phường, thị trấn và chỉ gồm 10 chức danh so với 18 chức danh theo quy định cũ. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể:

+ Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

+ Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

+ Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Dựa trên mức khoán đã được quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, hệ số phụ cấp cho từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội được quy định theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và được điều chỉnh giảm để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA HÀ NỘI

(Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội)

Stt

Chức danh

Mức phụ cấp hàng tháng
(Hệ số so với mức lương cơ sở)

Xã, phường, thị trấn loại 1

Xã, phường, thị trấn loại 2

Xã, phường, thị trấn loại 3

Theo NQ số 08/2013/NQ-HĐND

1

Văn phòng Đảng ủy

1,44

1,34

1,30

1,46

2

Phụ trách công tác truyền thanh

1,44

1,34

1,30

 

3

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

1,86

1,73

1,69

1,86

4

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

0,97

0,87

0,83

1,0

5

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,87

0,77

0,73

0,9

6

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

0,87

0,77

0,73

0,9

7

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

0,87

0,77

0,73

0,9

8

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

0,87

0,77

0,73

0,9

9

Chủ tịch Hội người cao tuổi

0,97

0,87

0,83

1,0

10

Chủ tịch Hội người Chữ thập đỏ

0,97

0,87

0,83

1,0

 

* Giảm số lượng, tăng hệ số phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

      Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 03 người thay vì 10 chức danh như trước đây, được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

     Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND thay cho Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thì hệ số phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được điều chỉnh tăng lên và không phân theo loại hình tổ dân phố như trước đây, ví dụ như: trước đây hệ số phụ cấp cao nhất của Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố loại 1 là 1,0 thì theo quy định mới mức thấp nhất là 1,1, cao nhất là 1,8. Điều đó thể hiện, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố - những người gần dân và sát dân nhất. Nâng cao thu nhập sẽ giúp họ có động lực và trách nhiệm hơn trong công việc được giao.

MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ CỦA HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội)

Stt

Quy mô thôn, tổ dân phố

Mức phụ cấp hàng tháng
(Hệ số so với mức lương cơ sở)

Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Trưởng ban công tác Mặt trận

1

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

1,8

1,8

1,40

2

Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố

1,1

1,1

0,80

 

     Việc giảm số lượng những người hoạt đông không chuyên trách ở mỗi xã, phường, thị trấn; ở mỗi thôn, tổ dân phố sẽ giúp tinh gọn bộ máy, tránh sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ của từng chức danh và đặc biệt giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.

     * Khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh

     Mặc dù hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn giảm nhưng số tuyệt đối vẫn tăng lên (do lương cơ bản tăng), cùng với đó khuyến khích kiêm nhiệm các chức danh sẽ nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và những người hoạt động không chuyên trách.

     Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

     Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định và chỉ nhận được phụ cấp kiêm nhiệm khi giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tối đa theo quy định, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

     Thành phố Hà Nội đã tiến hành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đề án, mỗi xã, phường, thị trấn sắp xếp, bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 10 chức danh không chuyên trách. Trong đó, mỗi địa phương bố trí 2-3 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm 2 chức danh không khuyến khích kiêm nhiệm (văn phòng đảng ủy; phó chỉ huy quân sự); bố trí 4-5 người hoạt động không chuyên trách và phân công một số cán bộ, công chức cấp xã để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 8 chức danh không chuyên trách còn lại.

     Mỗi thôn, tổ dân phố sắp xếp, bố trí tối đa 2 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ban Thường vụ Thành ủy cũng gợi ý có thể bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Đối với thôn, tổ dân phố loại 1, không khuyến khích bố trí bí thư chi bộ kiêm nhiệm chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

     Đề án được thực hiện thí điểm trên địa bàn 5 quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ, sau đó đã nhân ra thực hiện ở các quận, huyện còn lại. Sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND toàn thành phố sẽ giảm 33.583 người hoạt động không chuyên trách và giảm được trên 236 tỷ đồng/năm chi phí liên quan…[1]Quan trọng hơn là những người được bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách có thu nhập tăng và có trách nhiệm hơn trong công việc được giao.

     Thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách là nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị cơ sở.  Việc sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 34/2019-NĐ-CP, theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và thực hiện Đề án 21- ĐA/TU đã đạt được những hiệu quả nhất định. Sau khi sắp xếp lại, bộ máy ở cơ sở đồng bộ, tinh gọn, cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác, nhiệt tình với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đỗ Thị Thúy Hằng - GV  Khoa Nhà nước và Pháp luật

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh