Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (26/3/1931 - 26/3/2021) CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 16/03/2021 | 4:04 PM  | View count: 84

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên.

     Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn lúc này đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Mặc dù, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần song các thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc. Đoàn ngày càng xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Từ 12/1976 đến nay tổ chức Đoàn mang tên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

     Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, đoàn viên, thanh niên nước ta đã trở thành lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nghị quyết số 04 ngày 14/01/1993 của BCH Trung ương Đảng (Khóa VII) về “Công tác thanh niên trong tình hình mới” khẳng định “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Vai trò của lực lượng thanh niên tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị Trung ương 7 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đảng ta nhấn mạnh: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”.

     Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng đầu mối cơ sở Đoàn nhiều nhất cả nước với 110 cơ sở Đoàn cấp huyện với 652.580 đoàn viên; 46 Hội, câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố với 948.252 hội viên; 45 hội sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên thành phố với 302.117 hội viên[1]. Sau nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thành đoàn Hà Nội đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, phát huy vai trò của thanh niên trên tất cả mặt trận, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Nhiều chương trình, kế hoạch, nội dung đã được các chi đoàn nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”; chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, khởi nghiệp sáng tạo...; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

     Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2017 - 2022” để cụ thể hóa Chỉ thị số 42 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình 04 -CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XVI) về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Hai quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và việc phối hợp với các sở, ban, ngành được thực hiện hiệu quả. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được nâng cao. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn luôn xung kích tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, dám chọn và thực hiện các việc khó, việc mới nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

     Có thể thấy, các tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã thể hiện rõ nét là hạt nhân nòng cốt, quan trọng trong các phong trào của thanh niên cả nước. Nhiều hoạt động của Đoàn đã có sức lan tỏa đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời có tính dẫn dắt, định hướng chung cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô và cả nước.

     Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thế hệ thế hệ trẻ luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm; ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện về mọi phương diện, tích cực lao động sản xuất, tiến vào khoa học - công nghệ, để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn thừa nhận, tổ chức Đoàn vẫn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc… Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó, tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm lớn.

     Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[2]. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Đây chính là sự tổng kết, đúc rút vô cùng quý báu của Người từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng để tiếp tục định hướng việc giáo dục rèn luyện và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; từ những kết quả đã đạt được và tình hình hiện nay, trong thời gian tới Thành đoàn Hà Nội và đoàn viên, thanh niên Thủ đô xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Một là, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và trưởng thành của thanh niên. Đặc biệt, coi trọng việc giáo dục truyền thống văn hoá, văn hiến, đoàn kết cộng đồng, rèn luyện ý chí tự lực tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ; giáo dục tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước cho thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới.

     Hai là, chủ động cung cấp và định hướng thông tin, hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập, “tự đề kháng” để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Kiên trì giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho thanh, thiếu niên; cổ vũ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, giúp cho thanh niên gương mẫu thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, thực hiện hai Bộ Quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng; tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên internet, mạng xã hội kết hợp chặt chẽ với hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

     Ba là, tổ chức có hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” nhằm hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng, thể chất. Nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô; nỗ lực vun trồng, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao là những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sĩ quan trẻ giỏi…Đoàn cũng tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố; tham gia các hoạt động phổ cập khả năng ứng dụng chính quyền điện tử tới người dân ở từng địa phương, đơn vị; vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

     Bốn là, tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phát huy vai trò nòng cốt cho các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Tiếp tục triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyên” với các nội dung trọng tâm: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thôn; tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội; tình nguyện quốc tế. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

     Năm là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ qua thực tiễn cơ sở; giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên ưu tú, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vượt qua khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

     Trong thời kỳ mới thanh niên là lực lượng kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thanh niên là nguồn cung cấp nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng chủ lực trong xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Để thanh niên xứng đáng với vai trò to lớn đó, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp trên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi, với Thủ đô và đất nước; xứng đáng với truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Phương Liên -  Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Báo cáo tại cuộc làm việc ngày 26-3-2020 của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Thành đoàn Hà Nội về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Thủ đô.

 

[2] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh