Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 23/03/2021 | 8:44 AM  | View count: 63

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức dự kiến vào ngày 23-5-2021.

     Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, cần phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

     Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 (Luật bầu cử).

     Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật bầu cử và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

     Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, đòi hỏi mỗi cấp chính quyền, cán bộ, Đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội cần nhận diện đầy đủ những thuận lợi khó khăn trong công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện và có giải pháp đồng bộ thực hiện thành công cuộc bầu cử.

     Trước hết tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử Thành phố, kế hoạch triển khai công tác bầu cử thực hiện nghiêm túc và sâu sát tời từng địa bàn dân cư; hệ thống cơ quan thực thi và phục vụ bầu cử được thành lập:

     Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành chính tương ứng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

     Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp tương ứng. Không thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại các phường thuộc quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

     Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp được tổ chức bầu cử trên địa bàn khu vực bỏ phiếu.

     Tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội và các phường thuộc thị xã Sơn Tây sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân quận hoặc thị xã thuộc thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

     Các đơn vị bầu cử hoàn thành lập danh sách cử tri và hồ sơ người ứng cử; tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND.

     Quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử của Thành phố có những thuận lợi:

     - Cuộc bầu cử diễn ra sau khi thành phố Hà Nội đã thực hiện thành công đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Thành ủy về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội" và đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Các Tổ dân phố đã đồng bộ thành lập tương ứng: 1 chi bộ lãnh đạo 1 tổ dân phố, 1 tổ chức chính trị đoàn thể… Đã nhất thể hóa các chức danh 2 người đảm nhiệm 3 chức danh, trong đó chủ yếu là Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban Công tác mặt trận, số còn lại là Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng. Do vậy việc quán triệt, triển khai công tác trong cấp ủy và tổ dân phố diễn ra thông suốt và nhịp nhàng.

     - Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những thành tựu mà Đảng ta đã đạt được đã càng làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền nhà nước, tạo điều kiện để nhân dân tin tưởng và chấp hành nghĩa vụ và thực hiện các quyền lợi, của mình.

     - Trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư rất lớn xây dựng các công trình công cộng, các dự án phục vụ dân sinh, đặc biệt là ưu tiên xây dựng các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… do vậy khi tổ chức bầu cử, các địa phương không lúng túng, bị động khi tìm trụ sở để bố trí là khu vực bỏ phiếu.

     - Công tác lập danh sách cử tri cũng có nhiều thuận lợi do hiện nay cơ quan công an cấp xã đã cơ bản hoàn thành công tác thu thập dữ liệu dân cư, do vậy công tác phối hợp rà soát lập danh sách cử tri đã nhanh chóng và chính xác hơn trước. Công tác lập danh sách cử tri, hầu hết các đơn vị chủ động phối hợp với công an lập và lưu danh sách, nên khi Ủy ban bầu cử thành phố triển khai công tác lập danh sách cử tri, hầu hết các tổ bầu cử chỉ tập trung chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện danh sách.

     - Thành phố đã có quyết định cho khôi phục lại hệ thống loa truyền thanh, điều này hỗ trợ rất lớn cho chính quyền phường và cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử.

     - Việc lựa chọn người tham gia Ban bầu cử ở các địa phương lưu ý lựa chọn các đồng chí đảm bảo sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các Ban bầu cử, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo công tác bầu cử

     Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện và tổ chức bầu cử có thể gặp những khó khăn:

     - Sau khi sáp nhập tổ dân phố, xóm, thôn, địa bàn đã rộng hơn trước nhiều, trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở đã giảm đáng kể cũng gây khó khăn trong công tác tìm những người đủ năng lực, có kinh nghiệm đảm nhận vai trò quan trọng tại các tổ bầu cử. Bên cạnh đó địa bàn tổ dân phố, thôn ở một số nơi quá đông dẫn tới khó khăn cho công tác tìm địa điểm bầu cử phù hợp.

     - Theo quy định của Luật bầu cử: “Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân”.

     Việc lập danh sách cử tri gặp rất nhiều khó khăn, địa bàn Hà Nội, số lượng dân nhập cư nhiều, những người định cư ở địa phương dưới 12 tháng không về quê bầu cử, có người bỏ quyền công dân.

     - Bất cập lớn trong công tác bầu cử hiện nay là các đại biểu ở Trung ương giới thiệu về các địa phương để ứng cử. Việc thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử chủ yếu do chính quyền cấp cơ sở thực hiện: Niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh… Đại biểu Quốc Hội chỉ tiếp xúc với cử tri 01 lần duy nhất tại hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động mình nếu trở thành Đại biểu Quốc Hội. Ngoài ra việc tiếp xúc với cử tri là tùy theo mỗi đại biểu, pháp luật không quy định rõ điều này. Các ứng cử viên đó chưa có mối quan hệ thực sự gắn bó với nhân dân ở đơn vị bầu cử; việc lựa chọn đại biểu cử tri thường căn cứ vào bản lý lịch niêm yết tại địa phương.

     - Theo quy định của Luật bầu cử: “Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri”. Đối với những địa bàn đông dân cư, công tác tổ chức phục vụ bầu cử, kiểm phiếu gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng tổ bầu cử chủ yếu là thành viên mặt trận địa bàn dân cư thường cao tuổi.

     - Công tác kiểm phiếu vẫn theo phương pháp truyền thống do vậy mất nhiều thời gian, nên khi kiểm phiếu có thể dẫn đến nhầm lẫn. Trong khi đó thủ tục hành chính để bổ sung tăng cường lực lượng hỗ trợ tổ bầu cử quy trình còn rườm rà, không kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm phiếu...

     - Dịch bệnh Covid -19 cũng ảnh hưởng tới khâu tổ chức bầu cử để đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và chất lượng công tác bầu cử. Các tổ bầu cử chuẩn bị phương án: bố trí khu vực bỏ phiếu có khoảng cách an toàn…

     Vì vậy, để thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cần triển khai đồng bộ những giải pháp sau:

     - Cần có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bầu cử.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện quyền làm chủ trong công cuộc xây dựng chính quyền nhà nước.

     - Tăng cường, tạo điều kiện để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri, hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; có kế hoạch, chiến lược hành động phù hợp; cử tri lựa chọn được đại biểu xứng đáng.

     - Cần tăng cường ứng dụng kết nối các bộ dữ liệu quản lý dân cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đồng bộ thống nhất quản lý thông tin cá nhân để phục vụ việc lên danh sách cử tri tại các địa phương.

     - Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia; Áp dụng công nghệ, hỗ trợ máy móc trong quá trình kiểm phiếu giảm bớt nhân lực và tiết kiệm thời gian.

     - UBND Thành phố cấp kinh phí và tài liệu kịp thời phục vụ công tác bầu cử.

     - Tăng cường công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật bầu cử, không để xa ra tình huống bất ngờ, bị động.

     Tổ chức thực hiện thắng lợi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Thủ đô, sẽ góp phần quan trọng để Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Tạ Ngọc Anh – Khoa Nhà nước và pháp luật

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh