Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911-05/6/2021) VÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
Ngày đăng 05/06/2021 | 3:24 PM  | View count: 143

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến sự bóc lột, cai trị hà khắc và đàn áp dã man của chính quyền thực dân, phong kiến đối với nhân dân ta. Với tấm lòng yêu nước, thương dân rộng lớn, Người luôn đau đáu về con đường giải phóng dân tộc. Từ sự am hiểu về nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam, cùng với những đòi hỏi khách quan của dân tộc, Người đã đi tìm con đường cứu nước mới.

     Ngày 05/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche Tréville, với khát vọng cao cả và ý chí quyết tâm tìm ra con đường giành lại độc lập dân tộc, đưa dân tộc tới ấm no, tự do và hạnh phúc.

     Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia bằng chính năng lực của mình. Đi đến đâu, Người cũng quan sát, ghi chép và kết bạn, để tâm tìm hiểu đời sống hiện thực của người lao động ở những nơi đó. Người tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội phương Tây, học hỏi cách làm việc của họ. Đồng thời, Người nghiên cứu kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế giới, đặc biệt là cách mạng tư sản Pháp và Mỹ, cách mạng vô sản Nga với thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Sau khi nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, so sánh về thành quả của các cuộc cách mạng này, Người nhận thấy rằng: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc bình đẳng thật,…”[1].

     Từ việc nắm vững chính xác đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam ở đầu thế kỷ XX, tiếp thu những kinh nghiệm của cách mạng thế giới và dưới ánh sáng lý luận cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường cho cách mạng Việt Nam : “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2].

     Như vậy, để tìm được con đường cứu nước giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã không chỉ khảo sát, so sánh các cuộc cách mạng trên thế giới, các loại học thuyết khác nhau về xã hội…mà Người đã khảo sát cả tính chất thời đại và vai trò lịch sử của giai cấp công nhân thế giới. Vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, Hồ Chí Minh đã khẳng định tất yếu cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Người đã tích cực hoạt động để dẫn dắt cách mạng Việt Nam theo con đường này.

     Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng minh sự lựa chọn đó của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn. Cách mạng Việt Nam không chỉ giành những thắng lợi to lớn như Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cùng với thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, mà từ việc giải quyết hài hòa giữa lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích cơ bản, chính đáng của từng người dân đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra những chuyển biến sâu sắc và tích cực cho đất nước.

     Đặc biệt, cho đến thời điểm hiện nay, khi mà các chế độ chính trị trên thế giới, mọi con đường phát triển cho các quốc gia, dân tộc đều đang được thử thách bởi dịch bệnh Covid -19, thì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã và đang tỏ rõ tính ưu việt của nó trong sự nghiệp phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

     Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Bài học lớn nhất qua các kỳ đại hội Đảng đã được rút ra, đó là: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa lại khẳng định và nhấn mạnh: "Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá"[3].

     Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Trong đó, Tổng Bí thư đã khẳng định: " Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế"[4]. Vậy thì không có lý do gì chúng ta không tiếp tục thực hiện phát triển đất nước theo định hướng này.

     Như vậy, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chính là con đường tất yếu khách quan, phù hợp với bối cảnh của thời đại, hợp với quy luật phát triển của đất nước, đáp ứng đúng khát vọng của nhân dân Việt Nam. Trải qua 110 năm, con đường mà Hồ Chí Minh mất gần như một nửa cuộc đời để tìm kiếm vẫn đã và đang được cách mạng Việt Nam tiếp tục thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của nhân dân. Tuy nhiên, để con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn, phù hợp hơn với điều kiện mới, Đảng ta vẫn cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu có chọn lọc và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị Hải Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2011, t,2, tr. 304

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr. 30

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021 t.1, tr.25

[4] Tuổi trẻ Online, 16/05/2021

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh