Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 04/11/2021 | 10:44 AM  | View count: 189

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

     Từ ngày 11-13/10/2020, Đại hội long trọng được tổ chức với sự tham dự của 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô. Chủ đề đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại[1]. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đồng thời, tập trung xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong 14 lĩnh vực được Đại hội tập trung làm rõ đó là: Phát triển giáo dục và đào tạo.

      1. Kết quả thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo Thủ đô

     Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm đầu tư, đạt kết quả quan trọng” và “Giáo dục và đào tạo tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn[2]. Việc đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo được thực hiện trên 8 nội dung chính sau:

      Thứ nhất, quản lý giáo dục, dạy học, tuyển sinh, thi, kiểm tra đánh giá có nhiều đổi mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

      Thứ hai, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thí điểm đào tạo chương trình song bằng. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ xung quy hoạch mạng lưới trường học nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về cả số lượng và chất lượng, nhất là khu vực nội thành và các khu vực đô thị hóa nhanh.

      Thứ ba, hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ, hiện đại. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia năm 2020 đạt 75%, hoàn thành sớm 2 năm về tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia.

      Thứ tư, chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn được nâng cao, nhiều trường tích cực đổi mới, tiệm cận với xu hướng phát triển của giáo dục đại học trên thế giới.

      Thứ năm, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, chủ trọng phát triển nhân lực trình độ, kỹ năng cao và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

      Thứ sáu, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 53,14% năm 2015 lên 70,2%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48% năm 2020; tỷ lệ giải quyết việc làm sau đại học đạt trên 70%.

      Thứ bảy, chủ động hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, xây dựng và chuẩn hóa khung chương trình đào tạo theo các chuẩn mực khu vực, quốc tế.

      Thứ tám, nhiều doanh nghiệp tham gia, hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực. Hà Nội dẫn đầu trong nhiều kỳ thi, hội thi tay nghề cấp quốc gia và quốc tế.

      2. Hạn chế, yếu kém trong phát triển giáo dục và đào tạo Thủ đô

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố cũng đã  thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém về phát triển giáo dục và đào tạo:

      Một là, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

      Hai là, hiệu quả giáo dục đạo đức học đường, nếp sống, ứng xử văn minh ở các cấp học có lúc, có nơi còn hạn chế.

      Ba là, chất lượng đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động.

      Bốn là, việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có khả năng xã hội hóa sang mô hình tự chủ còn chậm.

      Thứ năm, các chính sách thu hút, sử dụng nhân tài làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố hiệu quả chưa cao.

      3. Giải pháp đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

     Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế[3].

     Bối cảnh trong và ngoài nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Điều kiện, thế và lực của Thủ đô cho phép có những tư duy mạnh dạn hơn, mạnh mẽ hơn, trước hết, phải lấy phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại hội đã đề ra 5 giải pháp cơ bản, mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

      Thứ nhất, phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

     Đẩy mạnh xã hội hóa, chú trọng phát triển năng lực sáng tạo trong nhà trường, phát triển trường học ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng.

     Khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Thúc đẩy đổi mới cơ chế và mô hình quản trị nhà trường, vận hành các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). 

      Thứ hai, tập trung phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, trường học thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học, cải thiện thứ bậc của Thành phố đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

     Chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo cho người học, xây dựng “thế hệ trẻ sáng tạo”.

     Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại.

     Thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mở rộng mô hình hợp tác quốc tế; duy trì tổ chức thường niên các cuộc thi học sinh giỏi cấp khu vực và quốc tế.

     Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

      Thứ ba, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Xây dựng chiến lược và có kế hoạch cụ thể trọng dụng nhân tài. Tuyển chọn đào tạo và gửi đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt và lâu dài của Thủ đô.

     Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Phát triển thị trường lao động đồng bộ, thống nhất, có sự quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước, hướng đến việc làm bền vững.

     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh.

     Tích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện tốt phúc lợi xã hội.

      Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh hướng nghiệp phổ thông.

     Tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

     Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định.

     Đẩy mạnh xuất khẩu lao động cùng với nâng cao chất lượng lao động. Nâng cao chất lượng công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển.

     Nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề.

      Thứ năm, tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển “hệ sinh thái học tập sáng tạo” ở các cấp học, bậc học đáp ứng yêu cầu mục tiêu đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển bền vững của Thành phố.

     Tăng cường phối hợp hiệu quả trong giáo dục đại học gắn với cơ chế, chính sách phù hợp để tận dụng thế mạnh của các cơ sở đào tạo đại học trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội và cả nước.

     Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, một trong ba khâu đột phá chiến lược, bên cạnh phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, là đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát hiện các nút thắt, dỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thật sự thuận lợi, lành mạnh trong đổi mới giáo dục và đào tạo được gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Mục tiêu chiến lược của hoạt động giáo dục và đào tạo hướng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô ngàn năm văn hiến./.

TS. Nguyễn Thế Hùng - Giảng viên chính khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nxb Thông Tấn, H, 2020, tr.37.

[2] Sđd, tr.53.

[3] Sđd, tr.119.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh