Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

VAI TRÒ CỦA KHOA LÝ LUẬN CỞ SỞ - TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Ngày đăng 23/03/2022 | 3:29 PM  | View count: 213

TS Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội

     Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”[1]. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta, là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

     Khoa Lý luận cơ sở của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 449-QĐ/ĐTCB ngày 16/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, theo đó, Khoa có các chức năng: Quản lý và tổ chức thực hiện giảng dạy, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, tổng kết thực tiễn. Các chuyên ngành Khoa được Nhà trường phân công đảm nhiệm gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và một số các chuyên đề khác.

     Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Khoa Lý luận cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa đã tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và của Đảng ủy Nhà trường đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ giảng viên và học viên của Khoa và Nhà trường.

     Hiện nay, trước sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực phản động, thù địch, để tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới, tập thể Khoa Lý luận cơ sở và giảng viên của Khoa cần tập trung:

      Một là, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học cấp khoa nhằm củng cố và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm  sai trái, thù địch.

      Hai là, yêu cầu và hỗ trợ giảng viên tăng cường lồng ghép trong các bài giảng về trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm  sai trái, thù địch; cập nhật kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy, hướng dẫn của Học viện  và của Đảng ủy Nhà trường về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt cập nhật kịp thời những thành tựu về sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của các Đảng Cộng sản trên thế giới, sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng nhằm củng cố niềm tin trong học viên về sự đúng đắn và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

      Ba là, quán triệt mỗi giảng viên phải luôn luôn chủ động trong đấu tranh, chống lại các luận điệu sai trái, tư tưởng phản động của các thế lực thù địch. Muốn thực hiện được điều này, cần tạo điều kiện để giảng viên không ngừng học tập để vững vàng về kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị trở thành những tuyên truyền viên xuất sắc nhất của Đảng. Cần đấu tranh trên nhiều mặt trận, vì vậy, ngoài việc yêu cầu giảng viên lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các bài giảng cần phải khuyến khích giảng viên tuyên truyền thông qua các bài viết trên các tạp chí, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên đề…

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.183

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh