Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ, ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
Ngày đăng 10/05/2022 | 11:20 AM  | View count: 118

TS. Nguyễn Thị Hải Yến – Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở.

     Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhân cách cao đẹp, lối sống văn minh, góp phần tiến nhanh, tiến vững chắc quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và những thành tựu mà thế hệ cha ông đã gây dựng, toàn Đảng, toàn dân đã gìn giữ trong suốt thời gian qua.

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và toàn thể mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở đều có thể vận dụng trong hoạt động thực tiễn của mình.

     Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

     Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở thể hiện quyết tâm trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đưa nội dung học tập và làm theo Bác đạt những hiệu quả thiết thực ở từng đảng viên.

     Chúng ta đã biết rằng: tự lực có nghĩa là dựa vào sức mình, không trông chờ, ỷ lại vào người khác; tự cường có nghĩa là tự làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, dân tộc khác; khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước là sự cộng hưởng những khát vọng vươn lên của cộng đồng, của con người trong cùng Thủ đô, quốc gia - dân tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn, thúc dẩy Thủ đô và đất nước phát triển vững mạnh. Mỗi giảng viên rất cần phát huy tinh thần này, chủ động, tích cực trong công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn nhận thức cũng như hoạt đông tổ chức thực hiện của người cán bộ lãnh đạo các cấp, các ban, ngành của Thủ đô tham gia học tập tại trường ĐTCB Lê Hồng Phong.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, đã có nhiều giải pháp được đưa ra thực hiện. Ở Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, trong những năm qua đều tham gia xây dựng kế hoạch và cam kết những nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác; hàng quý, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác đã trở nên thường xuyên; nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần trong từng nếp nghĩ và hành động của đảng viên.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn rằng: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt. Sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. của lãnh đạo với nhân viên... là rất quan trọng. Người yêu cầu, cha mẹ làm gương cho các con, anh chị làm gương cho em, ông bà làm gương cho con cháu, lãnh đạo làm gương cho cán bộ, nhân viên... Đảng viên phải làm gương trước quần chúng. Ngưòi nói: “Trưóc mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”[1].

     Mỗi cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở thời gian qua đã phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của chi bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sáng tạo, hoàn thành tốt những công việc được giao, thích ứng tốt với điều kiện mới trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi giảng viên đều nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân. Đây là điều kiện tiên quyết có vai trò khơi dậy khát vọng phát triển bản thân, đơn vị, Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi giảng viên đều không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng giảng dạy. Đặc biệt, người cán bộ lãnh đạo của đơn vị Khoa đã thể hiện rất tốt vai trò gương mẫu đi đầu trong công việc, nói đi đôi với làm, phát huy cao tinh thành dám làm, dám chịu trách nhiệm trước toàn thể Chi bộ khoa.

     Tuy nghiên, để quá trình học tập và làm theo tấm gương của Bác đạt được hiệu quả đồng bộ hơn, chất lượng hơn, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên trong Khoa cần được phát huy hơn nữa. Bên cạnh việc tổ chức học tập thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, thì chúng ta cần phát huy tích cực hơn phương pháp học tập từ những tấm gương trong đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

     Nêu gương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là người đứng đầu làm tăng sức lan tỏa, giúp đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác. Trong phạm vi bài viết, tác giả xin nêu một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hình thức nêu gương ở Khoa Lý luận cơ sở như sau:

     Tiếp tục phổ biến, quán triệt những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ; đồng thời phát động phong trào xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu đã có quá trình học tập tốt, sáng tạo trong quá trình học tập và làm theo Bác. Nêu gương còn là trách nhiệm, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.

     Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Coi đây là một phương châm mới trong việc xây dựng điển hình tiêu biểu. Người lãnh đạo cấp trên nêu gương trước, đồng thời động viên toàn thể đảng viên trong chi bộ phát huy tính tự giác, sáng tạo trong quá trình học tập và làm theo gương Bác gắn với công việc cụ thể.

     Những điển hình tiêu biểu cần kịp thời có hình thức biểu dương xứng đáng. Việc này vừa tạo động lực để chủ thể nêu gương tiếp tục phát huy tốt những điều đã thành công trong quá trình học tập, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên để những đảng viên khác tích cực noi theo, dần được nhân ra phạm vi rộng hơn, cho đến toàn cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu đó sẽ lan tỏa, thuyết phục, truyền cảm hứng cho nhiều người khác nỗ lực, phấn đấu và làm theo.

     Xây dựng và giới thiệu điển hình tiêu biểu trên cơ sở luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch. Các điển hình tiêu biểu không phải là cố tạo ra hình ảnh đẹp mà phải xuất phát từ sự nỗ lực, sự mong muốn được học tập và làm theo Bác, đem đến sự sáng tạo trong quá trình phát triển của địa phương, đơn vị, vì lợi ích của nhân dân.

Để xây dựng thành công điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, giảng viên phải luôn gương mẫu trong việc học tập, rèn luyện, cả về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức cách mạng, cả trong công tác, sinh hoạt, ứng xử với mọi người… Đặc biệt, phải chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Mỗi cán bộ, giảng viên phải tạo cho bản thân khát vọng được học tập và làm theo Bác, tích cực, chủ động học tập và làm theo những tấm gương điển hình tiêu biểu

     Để để góp phần làm cho việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân là nhiệm vụ của mọi đảng viên trong Chi bộ khoa. Phấn đấu mỗi đảng viên là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi đảng viên. Từ những điển hình tiêu biểu đó là sức mạnh lan tỏa đến đội ngũ học viên, đến quần chúng nhân dân, hướng tới xây dựng thành công Thủ đô và đất nước tiến bộ, phát triển.

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 16.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh