Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

LÊ HỒNG PHONG - NGƯỜI HỌC TRÒ, NGƯỜI ĐỒNG CHÍ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng 27/05/2022 | 4:14 PM  | View count: 122

Người viết: Phạm Thùy Liên - Khoa Lý luận cơ sở

     Để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp tổ chức, huấn luyện và đào tạo những lớp cán bộ đầu tiên cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong cuộc chiến đấu dưới cờ của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, nhiều đồng chí đã tỏ rõ ý chí trung kiên, tinh thần quả cảm và đã dâng hiến cuộc đời mình cho Đảng, cho dân tộc. Các bậc anh hùng cách mạng ấy được các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tôn vinh. Đồng chí Lê Hồng Phong là một trong những người như thế.

     Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, Lê Hồng Phong cùng những người bạn tâm huyết, có chung chí hướng đã xuất dương để mưu nghiệp lớn - cứu nước, giải phóng dân tộc với ước muốn làm rạng danh non sông, đất nước. Nhưng bằng con đường nào, biện pháp gì để đạt được mục tiêu ấy thì Lê Hồng Phong và các đồng chí của mình còn đang rất lúng túng. Khi Lê Hồng Phong và các đồng chí của anh trong Tâm Tâm xã chưa có được người dẫn đường và chỉ lối, còn lúng túng trong việc tìm phương hướng hoạt động thì Nguyễn Ái Quốc đã là một chiến sĩ cộng sản, một đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản. Người đã thể hiện rõ sự nhạy cảm về tình hình chính trị quốc tế và đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về cuộc cách mạng vô sản vào sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Từ biệt các bạn cùng hoạt động ở Pháp, người nói rõ nhiệm vụ của mình là “Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”[1].

     Ngày18/12/1924, trong thư gửi Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã báo cáo rõ, tại Quảng Châu, người đã gặp một số nhà cách mạng quốc gia An Nam, một trong số họ chính là những thanh niên đầu tiên của Tâm Tâm xã, trong đó có đồng chí Lê Hồng Phong. Sự gặp gỡ giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Lê Hồng Phong và các đồng chí của anh trong tổ chức Tâm Tâm xã đã thực sự mở ra một trang mới trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong gia nhập tổ chức do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, được người giảng giải những bài học đầu tiên về lịch sử phong trào cách mạng quốc tế, về phong trào giải phóng dân tộc, lịch sử cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề quan trọng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Những bài học này đã nâng tầm nhận thức của Lê Hồng Phong lên một bước mới. Từ người thanh niên giàu lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, có chí lớn, dám xả thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân, Lê Hồng Phong đã trở thành một học trò ưu tú của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Được Người huấn luyện những bài học cơ bản đầu tiên về chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản, Lê Hồng Phong tham gia hoạt động sôi nổi trong Quốc tế Cứu tế đỏ, Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức và tham gia nhiều cuộc mít tinh tuần hành thị uy do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Quảng Châu. Ngày 10/02/1926, Lê Hồng Phong trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự trưởng thành và những cống hiến to lớn của Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và          Nhờ sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong được nhận vào học trường Quân sự Hoàng Phố, trường Không quân Quảng Châu. Những khóa học này là nền tảng để Lê Hồng Phong trưởng thành, đảm nhận được những trọng trách quan trọng, có cống hiến to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

     Không chỉ là người học trò xuất sắc, Lê Hồng Phong còn là người đồng chí thân thiết của Nguyễn Ái Quốc, trong bức thư gửi ngày 02/3/1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Người viết: "Hồng Phong lão" và thông báo: "Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản An Nam bây giờ đã hợp nhất làm một rồi, tên gọi là Việt Nam Cộng sản Đảng". Bức thư thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với Lê Hồng Phong.

     Đáp lại những tình cảm này, Lê Hồng Phong đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành cả về nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo cách mạng, trở thành người cộng sự gần gũi, cùng tham gia hoạt động cách mạng với Nguyễn Ái Quốc. Trong những năm 30 của thế kỷ XX, Lê Hồng Phong đã có những hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, dưới sự bồi dưỡng, dìu dắt và tin tưởng tuyệt đối của Nguyễn Ái Quốc. Với những đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng, Lê Hồng Phong được Đại hội lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3/1935) bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, được cử tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và được Đại hội bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

     Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, là một trong những thành viên lãnh đạo hàng đầu của Đảng, Lê Hồng Phong đã có những đóng góp to lớn vào việc hình thành, bổ sung đường lối của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 -1939) theo đúng những quan điểm chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản và của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đó là những đóng góp to lớn, trực tiếp của Lê Hồng Phong, tạo tiền đề để sau này đưa tới sự thành công của cách mạng Tháng Tám năm 1945.

     Từ mối quan hệ thầy trò, từ việc đồng chí hướng, đồng quan điểm trong quá trình lãnh đạo và hoạt động cách mạng, dù không phải lúc nào cũng ở gần nhau, nhưng Nguyễn Ái Quốc và Lê Hồng Phong luôn có một sự tin tưởng vào nhau, sẵn sàng bảo vệ người đồng chí của mình.

     Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí xứng đáng là một trong những học trò, người đồng chí xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 1, tr. 192

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh