Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng 31/05/2022 | 3:54 PM  | View count: 137

Ths.Nguyễn Thị Ngân - PTK Lý luận cơ sở

     Cách đây hơn 1 năm, vào chiều ngày 16/3/2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã về thăm và làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Trường Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Nhấn mạnh ý nghĩa truyền thống trong định hướng phát triển của Nhà trường, đồng chí chỉ đạo: nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất là Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải tập trung xây dựng văn hóa, thương hiệu Nhà trường, coi đây là động lực để cán bộ, giảng viên gắn bó, cống hiến xây dựng Nhà trường.

     Văn hóa Trường Đảng là những giá trị văn hóa, là truyền thống và bản sắc được lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường dày công vun đắp bằng tất cả trách nhiệm và trí tuệ. Từ Trường Đảng, những giá trị ấy được lan tỏa, được nhân rộng không chỉ trong phạm vi hệ thống Trường Đảng mà có thể nói, nó ảnh hưởng tới cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì vậy, thuật ngữ “văn hóa Trường Đảng”, “bản sắc Trường Đảng” xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn trong các diễn ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong các giảng viên và học viên Trường Đảng.

     Nếu tiếp cận từ phạm trù chất lượng thì có thể nói văn hóa Trường Đảng là các thuộc tính văn hóa thể hiện trong toàn bộ hoạt động của Trường Đảng nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động của Nhà trường để đạt tới các giá trị, chuẩn mực chung, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đề ra cho Nhà trường.

     Nếu tiếp cận từ phạm trù văn hóa tổ chức thì có thể xem văn hóa Trường Đảng là văn hóa của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng được tạo nên bởi sự chia sẻ tầm nhìnsứ mệnh, những giá trị, chuẩn mực, niềm tin và đạo đức, mang đặc trưng và bản sắc riêng tạo nên sự thống nhất của tổ chức trong toàn bộ hoạt động của mình.

     Mặc dù góc độ tiếp cận có thể có những khác biệt nhất định nhưng cả hai cách hiểu này đều có sự thống nhất với nhau ở chỗ đều nhấn mạnh đến hệ giá trị, chuẩn mực được xác định là yếu tố cốt lõi tạo thành chất keo kết dính các quan hệ và các hoạt động trong tổ chức Trường Đảng. Khái quát lại, có thể hiểu: Văn hóa Trường Đảng là hệ thống các giá trị được kết tinh trong hoạt động và các kết quả hoạt động của các chủ thể và thiết chế liên quan, nó phản ánh được bản chất khoa học, cách mạng, dân chủ và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng cùng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và cả hệ thống chính trị có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giáo dục “cái  nền” đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ để họ trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong bài diễn văn khai mạc khóa học lý luận chính trị dài hạn đầu tiên (ngày 07/9/1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục tiêu của trường Đảng: Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình.

     Trường Đảng là một cách gọi khác để gọi tên trường chính trị. Nguồn gốc cách gọi này xuất phát từ lịch sử hình thành trường chính trị. Quyết định số 15-QĐ/TW ngày 02/01/1983 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác các trường Đảng xác định: Trường Đảng vừa là công cụ giáo dục, vừa là công cụ tổ chức của Đảng, có nhiệm vụ giáo dục lý luận Mác - Lênin, giáo dục những kiến thức cần thiết về lãnh đạo và quản lý cho những cán bộ đương chức và cán bộ kế cận đã được chọn lựa theo quy hoạch, để đào tạo thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, và các tổ chức quần chúng.

     Trường Đảng là đơn vị sự nghiệp công, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, nên văn hóa trường Đảng là phạm trù văn hóa tổ chức của cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đó là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho tổ chức.  thể hiểu văn hóa Trường Đảng là sự kết tinh các giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tinh hoa văn hóa của nhân loại để truyền bá tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành. Đồng thời đưa ra giải pháp vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả trong điều kiện cụ thể hiện nay.

     Xây dựng, thực hiện văn hóa Trường Đảng tức là quá trình kế thừa và vun đắp, phát huy những giá trị của văn hóa Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường chính trị ở các địa phương (gọi chung là Trường Đảng) - những giá trị văn hóa tích cực tồn tại trong nhà trường để nhằm đưa nhà trường phát triển ổn định và đạt được mục đích giáo dục. Xây dựng, thực hiện văn hóa Trường Đảng là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp của tất cả các thành viên trong nhà trường trong đó nhấn mạnh vai trò đi đầu của cán bộ quản lý nhà trường.

     Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Luận điểm này đã trở thành nguyên tắc chi phối có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược.

     Xây dựng văn hóa Trường Đảng, trước hết là xây dựng văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi lẽ trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm kế thừa, phát triển tư duy lý luận về văn hóa và chăm lo phát triển văn hóa, con người Việt Nam, coi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới; phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí của phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là một tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

     Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế; xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ta cũng đã xác định, chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đóng vai trò quan trọng; nhấn mạnh đến phát huy tối đa các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa.

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Bối cảnh đó đòi hỏi sự tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững đất nước; xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

     Xây dựng văn hóa Trường Đảng, trước hết cần tập trung xây dựng văn hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Trường Đảng, cụ thể:

      Một là, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Đây là tư tưởng xuyên suốt trong chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lấy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc là giá trị cơ bản, cốt lõi đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy chuẩn mực đạo đức, lối sống và nhân cách làm thước đo đánh giá con người trong quan hệ ứng xử với tự nhiên, xã hội, hướng tới giá trị nhân văn.

      Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Sống trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng quốc tế, đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên Trường Đảng phải có thế giới quan khoa học trong nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng và xử lý các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Vấn đề cốt lõi của thế giới quan khoa học là tư tưởng. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức và cải tạo thế giới. Muốn có thế giới quan khoa học, Đảng yêu cầu: nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập.

      Ba là, đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn đội ngũ cán bộ, đảng viên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết và thời sự đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đảng đòi hỏi các nhà quản lý, giới khoa học nghiên cứu toàn diện, sâu sắc con người Việt Nam trong lịch sử và hiện nay, đúc rút nêu ra một hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam, làm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện và hướng đích xây dựng con người phát triển toàn diện.

      Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển toàn diện, quy lại trong bốn giá trị cốt lõi là Trí - Đức - Thể - Mỹ. Thực tiễn cho thấy thể lực, tầm vóc, sức dẻo dai của con người Việt Nam còn hạn chế. Do vậy, Đảng chủ trương: nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, xây đi đôi với chống. Xây dựng phẩm chất tốt đẹp, nhân cách nhân ái, cao thượng, bao dung, thân thiện của người cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đồng thời với đấu tranh với mọi biểu hiện cản trở, làm tha hóa nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người. Đảng đề ra nhiệm vụ: Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người.

     Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; văn hóa cần phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong có lĩnh vực hoạt động chính trị. Xây dựng văn hóa Trường Đảng là phương thức tốt nhất để khẳng định uy tín, bản sắc văn hóa riêng của Trường Đảng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin - yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng cũng như sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay./.

 

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

     1. Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, 24/11/2021, Hanoimoi.com.vn

     2. Tập trung xây dựng thương hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 16/3/2021, Nhandan.vn

     3. PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu, Xây dựng văn hóa trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, 3/9/2020, Lyluanchinhtri.vn

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh