Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG NHẰM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Ngày đăng 20/09/2022 | 9:08 AM  | View count: 86

Th.s Nguyễn Thị Phương Liên - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

     “Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong, tiến tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc các quốc gia mà không cần chiến tranh. Những thủ đoạn của các thế lực thù địch tác động toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phối hợp tác động cả bên ngoài và bên trong, cả tổ chức và con người, với tất cả các tầng lớp, thành phần xã hội trong các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) để gây nên “tự diễn biến”, dẫn tới “tự chuyển hóa” và làm sụp đổ chế độ XHCN. Bản chất sâu xa của Chiến lược này vẫn là quá trình các thế lực thù địch và phản động thực hiện cuộc vận động phản cách mạng ngay trong lòng các nước XHCN, từng bước hình thành những nhân tố chống CNXH từ bên trong, thậm chí ngay trong nội bộ các Đảng Cộng sản cầm quyền nhằm làm suy yếu, tan rã và sụp đổ chế độ XHCN. Đây thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp với nhiều hình thức, nội dung mới. Mục tiêu trong Chiến lược tập trung chủ yếu vào: Một là, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước XHCN. Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Ba là, gây mất ổn định về chính trị trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Bốn là, làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế nền kinh tế của những nước này. Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống truyền thống  tốt đẹp của dân tộc và xã hội chủ nghĩa, theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội. Sáu là, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” để vô hiệu hóa lực lượng vũ trang. Với mục tiêu trên, phương thức chủ yếu trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là thực hiện cuộc tiến công “mềm”, “ngầm”, “sâu”, phi vũ trang là chủ yếu. Chúng chủ yếu sử dụng lực lượng gián tiếp thông qua con người, lực lượng và phương tiện của chính đối phương, sử dụng các công cụ ngoại giao, kinh tế, văn hóa - tư tưởng để làm thay đổi chế độ chính trị, khi cần thiết mới dùng sức mạnh quân sự - phương tiện răn đe đốiphương.

     Để thực hiện âm mưu trên, các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện với nhiều nội dung. Trong các nội dung trên, nội dung tuyên truyền, xuyên tạc nhằm loại bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là một trong những nội dung trọng tâm các thế lực thù địch thực hiện trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:

      Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự “lỗi thời” của chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ đoạn này nhằm loại bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Trên cơ sở tuyên truyền, hòng xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là lớp người trẻ, tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của nhân dân ta và truyền bá các triết lý, giá trị đạo đức phương Tây để lấp đầy khoảng trống này.

      Thứ hai, phủ nhận thành tựu của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền đề cao những cái gọi là “giá trị” của chủ nghĩa tư bản như: tự do, dân chủ, nhân quyền.

      Thứ ba, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu, định hướng XHCN trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tiến tới thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam.Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị tập trung xuyên tạc, phủ nhận lịch sử và thành quả đấu tranh cách mạng vẻ vang của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng quy chụp Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ và dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước…Bên cạnh đó, chúng cường điệu một số hạn chế, khuyết điểm trong công  tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhất là một số hiện tượng đơn lẻ, biến nó thành phổ biến, tất yếu của chế độ một đảng lãnh đạo, rồi quy kết vào cái gọi là “lỗi hệ thống” - ám chỉ hệ thống chính trị do một đảng lãnh đạo. Sử dụng triệt để những chiêu bài “dân chủ”, “đa nguyên” để cổ vũ sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong Đảng, rồi lợidụng sự bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe phái đối lập....

     Có thể thấy, ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

     Sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Song, mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

     Đại hội đại bỉểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”[1]. Đồng thời: “Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội”[2]. “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan đỉểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểụ hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[3].

     Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản  bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

      Một là, cần nhận thức đúng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là học tập, nghiên cứu, phát huy, phát triển, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo, phổ quát trong đời sống tinh thần của xã hội.

      Hai là, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay gắn liền với cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kịp thời vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, cách thức... mà các thế lực thù địch sử dụng chống phá cách mạng nước ta. Trên cơ sở đó, tìm tòi, đề xuất những phương thức, cách thức phù hợp, hiệu quả để đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch.

      Ba là, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là một giải pháp rất quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, bảo đảm “giữ vững bên trong là chính”.

      Bốn là, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật.

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát phát triển đất nước: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[4].

     Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam và của chế độ chúng ta. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, cần phát huy vai trò của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.l 17.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.280-281.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.183.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.111-112.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh