Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI

Ngày đăng 25/10/2021 | 03:32 PM  | View count: 140
Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) đang có diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, gây ra hậu quả thiệt hại khó lường về kinh tế,...

NỮ CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG NGUYỄN THỊ QUANG THÁI - MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Ngày đăng 05/10/2021 | 10:53 AM  | View count: 196
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) và sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021 của Chi bộ khoa Lý luận cơ sở với chủ đề “Tìm hiểu di tích lịch sử nhà tù Hỏa...

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẬP TRUNG NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 05/10/2021 | 10:47 AM  | View count: 171
Thực hiện an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những nội dung được đề cập toàn diện, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm, chính sách của Đảng...

MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRỂN VĂN HÓA, THỰC HIỆN TIẾN BỘ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày đăng 17/09/2021 | 12:16 PM  | View count: 901
Trên cơ sở tổng kết chặng đường 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh...

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HỌC PHẦN “MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Ngày đăng 25/08/2021 | 03:29 PM  | View count: 355
Ngày 21/01/2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị...

THÍCH ỨNG VÀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRỰC TUYẾN Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG TP HÀ NỘI

Ngày đăng 23/08/2021 | 09:29 AM  | View count: 323
Trong xu thế đổi mới hiện nay, cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế - xã hội với nhiều thuận lợi và thách thức nhiều vấn đề mới đặt ra cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi sự...

THIẾT LẬP CÁC “VÙNG XANH” PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở HÀ NỘI TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ TƯ

Ngày đăng 20/08/2021 | 12:00 PM  | View count: 1704
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đã triển khai các biện pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt. Trong đó, từ 6h ngày 24/7/2021, toàn thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội...

“QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT” TRONG CUỘC ĐỜI CHỈ HUY CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Ngày đăng 18/08/2021 | 03:38 PM  | View count: 266
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho có truyền...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI ĐỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP, NOI THEO

Ngày đăng 18/08/2021 | 11:31 AM  | View count: 509
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng 17/08/2021 | 03:50 PM  | View count: 197
Dịch Covid-19 xuất hiện từ đầu năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam, tác động mạnh mẽ đến đời sống nhân dân trên cả nước.

VAI TRÒ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954)

Ngày đăng 16/08/2021 | 11:36 AM  | View count: 856
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước.

THỰC HIỆN SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG XU HƯỚNG, TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT NAM

Ngày đăng 06/08/2021 | 04:24 PM  | View count: 471
Sản xuất và tiêu dùng bền vững là hai khâu chốt yếu của tái sản xuất xã hội quyết định tính bền vững của tăng trưởng kinh tế ở mọi quốc gia, là một trong những phương thức hiệu quả nhất để đạt được...

GÓP PHẦN HIỂU ĐÚNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 06/08/2021 | 04:02 PM  | View count: 124
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, chi phối hoạt động, là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao, đảm bảo...

Tìm hiểu về mô hình cách ly “3 lớp” trong phòng, chống dịch Covid 19

Ngày đăng 05/08/2021 | 04:15 PM  | View count: 111
Cuối tháng 4 năm 2021, dịch Covid 19 tiếp tục bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Ngày đăng 26/07/2021 | 10:46 AM  | View count: 112
Sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đất nước bị giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc giá trị nhân văn về sự hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đối với đất nước; sự...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 26/07/2021 | 10:33 AM  | View count: 206
Đại tướng "Võ Nguyên Giáp: Sinh ngày 25-8-1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Ninh (nay là huyện Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình. Sớm tham gia phong trào yêu nước và gia nhập Tân Việt cách mạng...

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM SỨC KHỎE SINH SẢN DƯỚI GÓC ĐỘ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ngày đăng 11/07/2021 | 04:48 PM  | View count: 574
Bình đẳng giới là gì? Theo Điều 5 Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của...

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THEO HƯỚNG ĐỒNG BỘ, HỆ THỐNG, KHOA HỌC VÀ CHUẨN MỰC THEO YÊU CẦU CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 06/07/2021 | 01:27 PM  | View count: 516
Ba năm qua, đã có hai văn bản rất quan trọng của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác các Trường chính trị. Đó là: Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THANH THIẾU NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 01/07/2021 | 03:21 PM  | View count: 228
Thanh, thiếu niên nước ta chiếm khoảng 28% dân số cả nước; là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911-05/6/2021) VÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Ngày đăng 05/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 189
Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến sự bóc lột, cai trị hà khắc và đàn áp dã man của chính quyền...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh