Truy cập nội dung luôn

  Nghiên cứu trao đổi

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY”

Ngày đăng 10/12/2019 | 05:20 PM  | View count: 791
Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho địa phương.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 – 2019)”

Ngày đăng 10/12/2019 | 05:10 PM  | View count: 376
Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bằng những hình ảnh sinh động, phong phú, cuốn...

SỰ SỐNG MÃI CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:52 PM  | View count: 1516
Trong những năm gần đây, tại một số cuộc hội thảo khoa học, sách báo, tài liệu quốc tế, người ta bàn nhiều về số phận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác. Phần đông các học giả đều thừa...

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:58 PM  | View count: 1495
1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

GÓP PHẦN TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “DÂN VẬN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:53 PM  | View count: 509
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định tầm quan trọng đặc biệt và đề cao công tác dân vận của Đảng.

KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC Ở VIỆT NAM

Ngày đăng 13/11/2019 | 04:46 PM  | View count: 1443
Khu vực kinh tế phi chính thức là một trong những bộ phận cấu thành của nền kinh tế.

GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:48 AM  | View count: 3650
Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng; tiềm lực mọi mặt của đất nước được nâng lên; đời sống của các tầng lớp...

TỰ HÀO TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI - 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:36 AM  | View count: 427
Năm 2019, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội sẽ vinh dự tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển (12/11/1949 - 12/11/2019)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐANG ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:30 AM  | View count: 431
Tại Điều 2, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức...

ĐIỆN BIÊN PHỦ - NƠI GẶP GỠ CỦA TƯƠNG LAI

Ngày đăng 09/04/2019 | 03:34 PM  | View count: 377
Với tất cả những thanh niên Thời đại Hồ Chí Minh nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, trong những năm tháng học tập tại các Nhà trường đều biết và ghi nhớ tới địa danh Điện Biên Phủ “lừng lẫy...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày đăng 09/04/2019 | 03:15 PM  | View count: 1585
Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “kế hoạch công tác” của cán bộ, công chức, viên chức nhưng tựu chung lại đều thống nhất trên các điểm sau: “Kế hoạch công tác là bản phác thảo...

Giới thiệu sách mới: Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội" thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ngày đăng 27/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 1384
Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Để đáp ứng yêu cầu...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của Đảng

Ngày đăng 14/11/2018 | 02:55 PM  | View count: 1845
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời cách mạng, Người luôn luôn coi trọng việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là...

Quan điểm “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày đăng 02/11/2018 | 10:02 AM  | View count: 16200
1. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam từ Đại hội VI đến Đại hội XI

Vận dụng kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới vào giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:49 AM  | View count: 753
1. Tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước của Đảng và nhân dân ta Nhìn tổng thể qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG

Ngày đăng 21/08/2018 | 04:21 PM  | View count: 1342
Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của Đảng, là nơi đảng viên sinh hoạt, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đồng thời cũng là nơi đánh giá chất lượng, hiệu quả quá trình công tác, tu dưỡng và rèn luyện...

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:40 AM  | View count: 3087
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng của các địa phương, cơ sở sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa...

NĂM APEC 2017- DẤU ẤN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM

Ngày đăng 08/11/2017 | 02:38 PM  | View count: 462
Asia Pacific Economic Cooperation - APEC

NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP XÃ HIỆN NAY

Ngày đăng 08/11/2017 | 02:32 PM  | View count: 14655
Phong cách lãnh đạo

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh