Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

THÁNG BA – THÁNG THANH NIÊN, NHỚ LẠI LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ VIẾT TRONG DI CHÚC
Ngày đăng 26/03/2021 | 11:05 AM  | View count: 80

Di chúc (1969) của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo vật quốc gia mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là sự kết tinh của tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh vì nước vì dân, là những lời căn dặn thiết tha nhưng đầy sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Người đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam sự giáo dục ân cần, tình thương yêu sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt. Bởi đoàn viên, thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những hạt giống tốt sẽ nảy nở, vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Đây chính là sự tổng kết lý luận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra từ lịch sử nhân loại và Việt Nam, từ thực tiễn lãnh đạo công tác thanh niên của Người qua các thời kỳ cách mạng.

     Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.   Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1]. Đây chính là sự tổng kết, đúc rút vô cùng quý báu của Người từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng để tiếp tục định hướng việc giáo dục rèn luyện và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

     Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy nhãn quan chính trị sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng của Người đối với vận mệnh của cả dân tộc.

     Từ những đánh giá khách quan, phản ánh bản chất cách mạng, vai trò và sức mạnh to lớn của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu mến, tin tưởng và khẳng định: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên; chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng lực lượng cách mạng cho đời sau là công việc hệ trọng, là sự chuẩn bị những nhân tố cần thiết để xây dựng xã hội tương lai. Đây là công việc hết sức công phu, kiên trì, bền bỉ.

     Với quan điểm “đạo đức là gốc của người cách mạng”, Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong lần nói chuyện với thanh niên tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II, ngày 7/5/1958, Người nhấn mạnh: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài”[2].

     Trong mối quan hệ hồng và chuyên, đức và tài, thì bao giờ Bác Hồ cũng xem đạo đức cách mạng là cái gốc, là nền tảng trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Với Bác Hồ, tuổi trẻ luôn sống với khát vọng cao đẹp, hoài bão lớn, luôn thể hiện được sáu điều yêu: Yêu Tổ quốc, Yêu nhân dân, Yêu chủ nghĩa xã hội, Yêu lao động, Yêu khoa học và kỷ luật. Bởi vì tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học và kỷ luật.[3]

     Từ tình yêu thương, sự tin tưởng đối với thế hệ trẻ kết hợp với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những di sản tư tưởng có giá trị về chiến lược xây dựng thế hệ trẻ: phải coi trọng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ có đạo đức, có tri thức văn hoá, khoa học và kỹ thuật giỏi, làm cho họ là những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

     Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Người là đào tạo họ trở thành lớp người mới, những công dân có ích, người cách mạng chân chính, suốt đời trung thành và phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, vì Tổ quốc, vì nhân dân; luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; kiên quyết và chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tha hóa, biến chất, suy đồi về phẩm chất đạo đức, lười học tập, không tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản giá trị đạo đức.

     Hồ Chí Minh xem thế hệ trẻ là nhân tố quan trọng quyết định vận mệnh và tương lai của đất nước. Cho nên, Người càng coi trọng phương thức, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng thanh niên để họ trở thành một lực lượng cách mạng hùng hậu, những chiến sĩ cách mạng xứng đáng kế thừa và gánh vác trọng trách của Đảng, của dân tộc.

     Ghi sâu lời dạy của Người trong Di chúc về giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, Đảng ta luôn xác định đây là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, thường xuyên quan tâm đến phát huy truyền thống, giáo dục chính trị, lý tưởng đạo đức và nếp sống văn hóa; tạo điều kiện cho tuổi trẻ học tập, lao động, cống hiến, vui chơi giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng Đảng.

     Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Trên cơ sở đó, Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển.

     Từ yêu cầu, nhiệm vụ đó, Đảng và Nhà nước cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên có đủ hành trang tiến bước vào kỷ nguyên mới.

  • Chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và trưởng thành của thanh niên.
  • Xây dựng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, tu dưỡng để không ngừng hoàn thiện và phát triển, xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
  •  Nâng cao bản lĩnh chính trị, khí phách cách mạng, tiến công vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn gian khổ. Chủ động học hỏi tìm kiếm việc làm tốt và tự tạo việc làm, bất kỳ ở đâu và làm việc gì cũng năng động sáng tạo; chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại hay cầu an, đua đòi, hưởng thụ, thiếu nghị lực.

     Giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay phải gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong nước và hội nhập quốc tế. Khai thác tối đa các ưu thế và khắc phục tối đa những nguy cơ, thách thức. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

     Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới.

     Từ phong trào tiêu biểu của thanh niên:  phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động ở miền Bắc năm 1964, phong trào “Năm xung phong” được phát động ở miền Nam năm 1965. Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (1987) phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (1992), phát động triển khai hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (2002) phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (năm 2007) phát động hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (năm 2012), hai phong trào trên tiếp tục được triển khai với tên gọi “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhằm tạo không gian mở, sáng tạo cho cơ sở triển khai thực hiện. Trong giai đoạn này, nhiều phong trào trong các đối tượng thanh niên được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, như các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Sáng tạo trẻ”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”... với nhiều đổi mới, sáng tạo, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

     Ngày nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên, đòi hỏi thanh niên cần có những thay đổi quan trọng, nhanh chóng, mau lẹ, đa dạng, đa chiều cho phù hợp với thực tiễn. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

     Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thế hệ trẻ hôm nay phải là người có lý tưởng và đạo đức cách mạng; có lối sống văn hoá; có ý chí tự tôn, tự cường dân tộc, có trình độ học vấn, giỏi về chuyên môn, nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có năng lực, tiếp cận và sáng tạo công nghệ mới, có ý chí chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

     Vì vậy phần Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu rõ trong phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội trong đó có nội dung: “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.[4]

     Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau lại càng có ý nghĩa thiết thực. Thế hệ trẻ cần nhận thức sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và tự do, để giữ vững niềm tin và kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ phải kết hợp giữa nâng cao nhận thức với hoạt động thực tiễn, để tuổi trẻ được tiếp cận, được trực tiếp tham gia bằng nhiều hình thức với nhiều hoạt động phong phú trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới; đồng thời chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc phủ nhận con đường phát triển của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa./.

Ths. Phùng Thị Kim Oanh -  Khoa Lý luận cơ sở

 

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H. 2009, tập 12, tr. 498.  

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H. 2009, tập 9, tr. 172.  

 

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H. 2009, tập 9, tr. 174.  

 

[4] . ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG ST, tập 1, tr.46.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh