Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII”
Ngày đăng 29/04/2021 | 3:12 PM  | View count: 40

Văn kiện Đại hội XIII được chia thành 2 tập, cung cấp các văn kiện, tài liệu quan trọng đã được ĐH XIII thông qua gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;

     Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu  đối với các văn kiện trình ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội.

     Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân”; là sự tổng kết sâu sắc 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lực phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025, xác định chiến lược phát triển  kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Văn kiện của Đại hội XIII đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

 

     Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” gồm có 2 tập. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

                             Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh