Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)
Ngày đăng 18/10/2021 | 1:45 PM  | View count: 122

Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình được các nhà khoa học biên soạn công phu, trên cơ sở kế thừa các bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trước kia và bổ sung các chuyên đề cho phù hợp với mục tiêu chương trình; đối tượng người học; đồng thời cập nhật các quan điểm, nội dung mới theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     8. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Quản lý hành chính nhà nước” gồm có 9 bài nhằm trang bị kiến thức lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội ở cơ sở như: quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, quản lý ngân sách địa phương, quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng, quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính…

     9. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị Kỹ năng lãnh đạo, quản lý” gồm có 11 bài, phần lý luận chung về hoạt động lãnh đạo, hoạt động quản lý, sự tương đồng và khác biệt của hai loại hoạt động đặc biệt này và một số kỹ năng cơ bản mà người lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần phải nắm như kỹ năng ra quyết định; kỹ năng điều hành công sở; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác; kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý…

     10. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị Kiến thức bổ trợ” lần đầu tiên được thiết kế trong chương trình hệ Trung cấp lý luận chính trị, với mục tiêu làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận đã học trong chương trình, đồng thời cập nhật những vấn đề thực tiễn mới đang đặt ra trong một số lĩnh vực như: quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn va xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng…; vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

     Giáo trình “Kiến thức bổ trợ” gồm 15 bài được thiết kế phù hợp với các nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân.

     Trên đây là 3 cuốn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị đã được tiếp tục cập nhật về Thư viện Nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh