Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI”
Ngày đăng 12/05/2022 | 10:38 AM  | View count: 577

(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

          Thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu về bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa nội dung tài liệu cho phù hợp với các quan điểm, văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng.

          Tài liệu gồm 10 bài:

           Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

           Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

           Bài 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

           Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

           Bài 5: Phát triển giáo dục và đạo tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

           Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

           Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

           Bài 9: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

           Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 4 năm 2022. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh