Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

TỪ “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM” NĂM 1943 ĐẾN SỰ NGHIỆP “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng 28/02/2024 | 9:11 AM  | View count: 52

Ths. Nguyễn Thị Ngân - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

      Cách đây 81 năm, vào tháng 02-1943, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Đề cương), một văn kiện quan trọng do Tổng Bí thư Trường Chinh chấp bút. Ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa). Thời điểm và bối cảnh ra đời của Đề cương đã cho thấy tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Từ điểm khởi nguồn này, trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, việc phát triển các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

      Từ khóa: Đề cương về văn hóa Việt Nam; văn hóa và con người Thủ đô.

      Văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục từ quá khứ, hiện tại đến tương lai và sự thống nhất giữa làm chủ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu, sáng tạo những giá trị văn hóa mới là một phương diện cực kỳ quan trọng, quyết định sự trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong diễn trình lịch sử, trải qua bao biến đổi, thăng trầm, dân tộc Việt Nam đã tích lũy, tạo dựng nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng, làm nên “hồn cốt” của dân tộc và đóng góp vào kho tàng văn hóa của nhân loại. Vai trò quan trọng của văn hóa được Đảng ta khẳng định xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đường lối văn hóa của Đảng định hướng cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng; phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

       Giá trị lịch sử của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943.

      Cách đây 81 năm, giữa lúc văn hóa Việt Nam đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, lai căng, chịu sự ảnh hưởng nặng nề của văn hóa thực dân, phát xít, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 của Đảng ra đời đã đặt một mốc son quan trọng trong việc khởi động, định hướng sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Đề cương là văn kiện lịch sử có giá trị to lớn và ý nghĩa lý luận sâu sắc, có tính thời sự cấp thiết tại thời điểm lúc bấy giờ và tầm nhìn thời đại của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa “dân tộc”, “đại chúng”, “khoa học” mà chúng ta đã và đang xây dựng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở lập trường, quan điểm lý luận mácxít, Đề cương đã thể hiện nhận thức lý luận khoa học của Đảng về văn hóa và các vấn đề về cách mạng văn hóa.

      Đề cương được chia thành 5 phần: Cách đặt vấn đề; Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam; Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - Pháp; Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam; Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mácxít Đông Dương và nhất là những nhà văn hóa mácxít Việt Nam. Bằng lối diễn đạt, hành văn cô đọng, hàm súc, nhiều ẩn ý sâu xa, Đề cương đã thể hiện rõ các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của nền văn hóa dân tộc Việt Nam cần hướng đến. Đảng ta đã xác định rõ nội dung, phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong hành trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi cách mạng văn hóa Việt Nam, Đề cương đã yêu cầu những người cộng sản cần nắm vững “ba nguyên tắc vận động” là: “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa” và “khoa học hóa”. Trong đó, “dân tộc hóa” là phải chú trọng đến bản sắc dân tộc, chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, lai căng, giáo điều, máy móc từ bên ngoài khi tiếp xúc với văn hóa, “khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập”. “Đại chúng hóa” là chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng. “Khoa học hóa” là chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ. Và “muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, chiết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm, v.v.. Nhưng đồng thời cũng phải chống xu hướng văn hóa quá trớn của bọn tờrốtkít”1. Như vậy, ba nguyên tắc “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa” và “khoa học hóa” trong xây dựng và phát triển văn hóa là phương án trả lời đúng đắn và kịp thời cho các nhu cầu cấp thiết, nóng bỏng của lịch sử lúc bấy giờ. Bản Đề cương khẳng định: Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Đông Dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa.

      Từ Cương lĩnh đầu tiên này, Đảng ta đã phát triển quan điểm lý luận về văn hóa qua các thời kỳ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta đã phát triển văn hóa kháng chiến và con người kháng chiến tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc chiến thắng kẻ thù. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, ở miền Bắc đã tiến hành công cuộc xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, xây dựng văn hóa chống Mỹ, cứu nước để thực hiện “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

      Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định phải xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh định hướng xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy, các nguyên tắc “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa” và “khoa học hóa” trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đa dạng và phức tạp. Kế thừa và phát triển quan điểm lý luận của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nhiệm vụ quan trọng của cách mạng nước ta là phải bảo vệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn”2.

       Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

      Ngày 17-3-2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi tắt là Chương trình 06) Mục tiêu của chương trình là phát triển văn hoá và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến; Thành phố vì Hoà bình, Thành phố Sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Xác định rõ phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

      Sau 2 năm thực hiện Chương trình 06, ngày 25-5-2023, Ban Chỉ đạo Chương trình 06 tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình từ nay đến cuối giai đoạn 2021-2025.

      Chương trình 06 đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể thuộc 7 nhóm nội dung chuyên đề. Đến quý I/2023 cơ bản các chỉ tiêu thuộc các nhóm đạt kết quả tốt, tiêu biểu: Nhóm chỉ tiêu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa có 2 chỉ tiêu đạt 100%; nhóm chỉ tiêu phát triển thể thao có 3 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; nhóm chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có 3 chỉ tiêu, đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra… Thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược liên quan đến phát triển văn hóa Thủ đô như, rà soát quy hoạch hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, cơ sở dạy nghề, các nhà hát thành phố; quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố; xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách liên quan phục vụ phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục của Thủ đô.

      Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn Thành phố được triển khai cụ thể hóa bằng việc thực hiện các nội dung của Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử thành phố Hà Nội và đề án văn hóa công sở của Chính phủ ban hành đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố; trong triển khai thực hiện đã có nhiều điểm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, toàn diện, nổi bật. Các mô hình Thôn, làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu như: “Thôn, tổ dân phố tự quản”, “Thôn, tổ dân phố 5 không, 3 sạch” được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Hằng năm, trên địa bàn Thành phố có 88.0% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 63.0% thôn (làng) đạt danh hiệu Làng văn hóa, có 72.5% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

      Công tác xây dựng môi trường văn hoá được triển khai cụ thể hóa bằng việc thực hiện các nội dung của Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, hình thành nhiều mô hình mới, sáng tạo. Các mô hình Thôn, làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu như: “Thôn, tổ dân phố tự quản”, “Thôn, tổ dân phố 5 không, 3 sạch” được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn thành phố. Hàng năm, trên địa bàn thành phố có 88% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 63% thôn, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa; 72.5% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

      Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả đáng ghi nhận với việc lập hoàn thành xếp hạng 1 di tích quốc gia đặc biệt, xây dựng hồ sơ 1 di tích khác; nâng cấp xếp hạng 3 di tích quốc gia; xếp hạng 52 di tích cấp thành phố. Giai đoạn 2021-2025, thành phố phân bổ kinh phí cho 579 dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, với tổng kinh phí 14.029 tỷ đồng, trong đó có 58 dự án cấp thành phố và 521 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp quận, huyện. Đến nay, Thành phố có thêm 06 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lên 27 di sản. Công tác truyền dạy và phát huy giá di sản văn hoá phi vật thể được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đã nhân cấy được người thực hành di sản. Chính quyền và cộng đồng người di sản có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

      Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong hai năm qua, chất lượng giáo dục của Hà Nội tiếp tục được giữ vững và có nhiều tiến bộ, việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học. Công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp có nhiều đổi mới. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với gần 2.500 lượt doanh nghiệp với nhiều nội dung, hình thức phối hợp đa dạng như: Tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; tuyển dụng học sinh, sinh viên vào làm việc sau khi tốt nghiệp; doanh nghiệp đặt hàng đào tạo. Các địa phương, đơn vị tổ chức 520 phiên giao dịch việc làm với 15.566 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

      Công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh được thành phố đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Trong đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu và tinh thần thượng tôn pháp luật của người Hà Nội được đề cao, là nền tảng quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai được thực hiện tích cực ở các cấp, đặc biệt trong môi trường nhà trường. Thành phố cũng tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng ứng xử văn minh đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”; “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Ngành văn hóa cùng các sở, ngành, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc thực hiện hai Quy tắc ứng xử, với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa.

      Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06 khẳng định, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã trong thời gian tới để thống nhất lại nhận thức và đề ra quyết tâm cao hơn nhằm tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chuyên đề, kế hoạch theo nội dung Chương trình 06; gắn với thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

      Kỷ niệm 81 năm ngày ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 là dịp để chúng ta nhìn lại và khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay bởi chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, song cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức mà toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra cần phải giải quyết. Để khẳng định giá trị trường tồn, vai trò động lực của Đề cương đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam và sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo hướng bền vững, Thành phố cần tập trung một số giải pháp sau đây:

       Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa và xây dựng con người với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

       Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tập trung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình, đề án cụ thể phù hợp với thực tiễn. Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hóa sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, giải tỏa những “điểm nghẽn”, khơi thông để “mạch nguồn” văn hóa lưu thông thuận lợi, phát triển bền vững.

       Ba là, đẩy mạnh và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phát huy đầy đủ và toàn diện các nguồn lực (nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn của cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...) tham gia xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”. Quan tâm khuyến khích các văn nghệ sĩ lao động sáng tạo để có nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng tốt, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, mang tầm vóc thời đại; có biện pháp tối ưu để giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, tiếp tục sáng tạo, bồi đắp, bổ sung những giá trị văn hóa mới, trên cơ sở mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa với các nước; tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tinh hoa văn hóa, nghệ thuật nước ngoài để bổ sung, làm giàu thêm bản sắc, tâm hồn, cốt cách, nhân cách người Việt Nam hiện đại.

       Bốn là, xây dựng một trường văn hóa lành mạnh, tích cực đấu tranh bài trừ các sản phẩm phản văn hóa; khắc phục thái độ xem nhẹ vai trò văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa, những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam là cội rễ của sức mạnh mềm văn hóa dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn của đất nước trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

       Năm là, các ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội cần tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về văn hóa kịp thời, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị... để tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện theo quan điểm: Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

      Trải qua 81 năm, mặc dù trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, xã hội số, văn hóa số... đã và đang đem lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới nhưng những quan điểm khoa học và nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi” trong công cuộc xây dựng và phát triển một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương 81 năm qua, qua đó, khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, đây là nền tảng tư tưởng quan trọng để Đảng ta tiếp tục phát triển quan điểm, đường lối xây dựng, chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam trong hành trình đổi mới, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững vì một nước Việt Nam “hùng cường, thịnh vượng” nói chung và sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô nói riêng trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

 

Chú thích:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Đề cương về văn hóa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.24-25.

[2] Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.157.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

3. Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, t.I, II.

5. Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”.

6. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

7. http://sovhtt.hanoi.gov.vn/ket-qua-chuong-trinh-06-ctr-tu-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-ha-noi-trong-tung-nam, ngày 25/5/2023.

8. https://thanhuyhanoi.vn/tin-tuc-chi-tiet/phat-trien-van-hoa-de-nang-tam-vi-the-cua-thu-do-28610, ngày 25/5/2023.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh