Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CỦNG CỐ LÒNG TIN, SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ngày đăng 25/06/2024 | 9:48 AM  | View count: 44

Với những thắng lợi và thành tựu của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay, tuyệt đại bộ phận nhân dân vẫn luôn tin tưởng, gắn bó, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Nhiều nghị quyết, chính sách đúng đắn, xuất phát và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới phát sinh. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân đã được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn trước. Lòng tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tiếp tục được củng cố, nâng cao; nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do lòng tin được củng cố nên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Có được thành công đó là nhờ Đảng ta đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới nội dung và phương thức củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

        Tuy nhiên, lòng tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi bị giảm sút do những hạn chế trong công tác tư tưởng chính trị, công tác vận động quần chúng, công tác tổ chức - cán bộ, công tác quản lý nhà nước và những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. Thêm vào đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng tình hình này để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, gây sự hoài nghi của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành xã hội của Nhà nước, sự phát triển bền vững của chế độ và góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

        Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tư liệu tham khảo, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách “Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa” do PGS, TS Dương Trung Ý chủ biên. Nội dung cuốn sách có 3 chương:

         Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

         Chương II: Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa – Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra.

         Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030.

        Cuốn sách được phát hành quý I năm 2023.

        Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh