Truy cập nội dung luôn

  Tin nhà trường

Mẫu biểu đánh giá, xếp loại tháng theo QĐ 1841-QĐ/TU
Ngày đăng 24/11/2021 | 3:44 PM  | View count: 88

Thông báo!

- Thông báo số 106-TB/TĐTCBLHP: xem tại đây.

- Quyết đính số 1841-QĐ/TU: xem tại đây.

- Các mẫu biểu đánh giá, xếp loại tháng:

     1. Mẫu số 1A ( Khoa, Phòng): tải tại đây.

     2. Mẫu số 2A ( Kế hoạch tháng cá nhân): tải tại đây.

     3. Mẫu số 3A ( Lịch công tác tuần cá nhân):  tải tại đây.

     4. Mẫu số 1C ( Danh sách tổng hợp kết quả của Khoa, Phòng):  tải tại đây.

     5. Mẫu số 4B ( Phiếu ĐG, XL của Phó Khoa, Phòng):  tải tại đây.

     6. Mẫu số 4B ( Phiếu ĐG, XL của trưởng Khoa, Phòng):  tải tại đây.

     7. Mẫu số 5B ( Phiếu ĐG, XL của Viên chức):  tải tại đây.

     8. Mẫu số 19B ( Phiếu ĐG, XL của LĐHĐ:  tải tại đây.

     9. Biên bản họp ĐG, XL ( BGH, Khoa, pHòng):  tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh