Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Ngày đăng 06/11/2021 | 5:30 PM  | View count: 306

Chiều ngày 06/11/2021 tại Vĩnh Phúc, đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc tổ chức.

     Chủ trì Hội thảo: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng các Trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía bắc dự trực tiếp và 26 Trường chính trị tham dự trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị , Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo

     Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của Trường chính trị cấp tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy vai trò của các trường chính trị cấp tỉnh trong công tác này.

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có nêu: Trong 3 năm, kể từ khi Nghị quyết số 35 được ban hành, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã có những bước chuyển biến rất rõ rệt. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng không ngừng được củng cố và bổ sung, phát triển. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tiến hành một cách bài bản và hiệu quả, qua đó góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chúng luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị  - xã hội nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tình hình trong nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và hết sức nguy hiểm.

     Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung, cách thức, phương pháp không ngừng được đổi mới, linh hoạt và sáng tạo.

     Vì vậy, rất cần có những diễn đàn trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này ở các trường trong thời gian tới.

     Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Trường chính trị cấp tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ở các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc và những vấn đề cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Từ đó, xác định những nhiệm vụ và giải pháp mà các trường chính trị cần tiếp tục triển khai để phát huy vị trí, vai trò nòng cốt của nhà trường đối với công tác này, góp phần cùng với hệ thống chính trị các cấp ở tất cả các tỉnh, thành phố trong khu vực thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc, và 26 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc. Các tham luận tập trung phân tích tính tất yếu của việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Việt Nam hiện nay; làm rõ nội dung, phương thức, chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở nước ta gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra trong đổi mới, chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác này. Đồng thời, các tham luận cũng bước đầu tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn của các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc khi triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều tham luận đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ những kết quả nghiên cứu lý luận, qua đánh giá tình hình thực tiễn, các tham luận đã có nhiều đề xuất, kiến nghị giải pháp để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của trường chính trị cấp tỉnh cũng như nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu dự Hội thảo tại các điểm cầu

     Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi, đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chắt lọc để tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo 35 Học viện xây dựng chương trình phối hợp, liên kết giữa Học viện với tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương; giữa các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

     Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: trường chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên đặc biệt là của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường; bám sát chức năng, nhiệm vụ, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; kết hợp nhuần nhuyễn giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền, giáo dục; phải quan tâm coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, lực lượng nòng cốt, lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những hành vi, cách làm “lệch chuẩn”, những hạn chế, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai công tác này tại các trường; từ đó, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp, kiến nghị, lan tỏa, chia sẻ cách làm hay, hiệu quả nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong bối cảnh mới.

Nguyễn Thị Cẩm Thúy - PTP. QLĐT & NCKH

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh