Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU BỘ GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
Ngày đăng 08/05/2017 | 3:51 PM  | View count: 9573

(Chỉnh lý, cập nhật năm 2016)

     Do yêu cầu của thực tiễn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngày 14/7/2016 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và chỉnh lý, cập nhật bộ giáo trình.

     Bộ giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (chỉnh lý, cập nhật năm 2016) đã được bộ phận Thông tin - Tư liệu kịp thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, giảng dạy của cán bộ, giảng viên Nhà trường bắt đầu từ tháng 5/2017. Bộ giáo trình gồm 08 cuốn:

1. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

5. Những vấn đề cơ bản vè quản lý hành chính nhà nước.

6. Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

7. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

8. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

                                                                 Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền - Nguyễn Thanh Nga

                                                                         chuyên viên Phòng Nghiên cứu KH-TT-TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh