Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Ngày đăng 18/05/2020 | 10:07 AM  | View count: 381

Giới thiệu sách tháng 5/2020

     1. Cuốn sách cung cấp toàn văn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức” được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 3 điều, quy định về khái niệm công chức; chính sách với người có tài năng trong hoạt động công vụ; xếp loại chất lượng cán bộ; phương thức tuyển dụng công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức; tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức; nội dung đánh giá công chức; xếp loại chất lượng công chức; các hình thức kỷ luật đối với công chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (đối với Luật cán bộ, công chức); các loại hợp đồng làm việc; nội dung đánh giá giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (đối với Luật viên chức)…

     2. “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương” được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 4 điều, sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với Luật Tổ chức Chính phủ); quy định mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng linh hoạt; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về tổ chức và quyền hạn của Hội đồng nhân dân (đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương)… 

     3. “Bộ luật Lao động” được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật gồm 17 chương, 220 điều, quy định về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ  luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động; những quy đinh riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động;…

     Những cuốn sách trên được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản tháng 02/2020. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

                             Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền, Phòng TC, HC, TT, TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh