Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”
Ngày đăng 11/08/2021 | 11:30 AM  | View count: 2195

Trước yêu cầu của thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình được các nhà khoa học biên soạn công phu, trên cơ sở kế thừa các bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trước kia và bổ sung các chuyên đề cho phù hợp với mục tiêu chương trình và đối tượng người học; đồng thời, các tác giả cập nhật thêm các quan điểm, nội dung chỉ đạo mới theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     1. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” được cấu thành từ 3 bộ môn thống nhất hữu cơ không thể tách rời của chủ nghĩa Mác-Lênin là: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. So với giáo trình cũ, giáo trình mới này được cấu thành bởi 24 bài. Trong đó, Triết học Mác-Lênin từ bài 1 đến bài 11. Kinh tế chính trị học Mác-Lênin từ bài 12 đến bài 17. Chủ nghĩa xã hội khoa học từ bài 18 đến đến bài 24. Nội dung giáo trình dựa trên cơ sở kế thừa các cuốn giáo trình cũ, đồng thời cũng có nhiều sự thay đổi về: Dung lượng nội dung bài nhiều hơn do số tiết học được tăng lên; cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các bài được xây dựng trên cơ sở một buổi học 4 tiết và không có thời gian thảo luận riêng như trước.

     2. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” có 6 bài, bao gồm các nội dung cơ bản, quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc; về nhà nước của dân, do dân và vì dân; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng đáng là Đảng “đạo đức, văn minh”. Trong tình hình hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng.

     3. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm có 4 bài với 48 tiết, tập trung làm rõ quá trình Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, làm rõ những thành tựu và đúc kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hơn 90 năm qua Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

     4. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Xây dựng Đảng” có 9 bài, được kết cấu khoa học, giới thiệu học thuyết Mác-Lênin về đảng cộng sản; đề cập các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cơ sở nền tảng lý luận , giáo trình đi vào những nội dung cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, đó là công tác đảng viên, công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng.

     Trên đây là 4 cuốn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị đã được cập nhật về Thư viện Nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh