Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)
Ngày đăng 23/08/2021 | 9:19 AM  | View count: 776

Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình được các nhà khoa học biên soạn công phu, trên cơ sở kế thừa các bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trước kia và bổ sung các chuyên đề cho phù hợp với mục tiêu chương trình; đối tượng người học; đồng thời cập nhật các quan điểm, nội dung mới theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     5. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” gồm có 12 bài, nội dung của giáo trình nhằm trang bị kiến thức nền tảng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên những lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại... được biên soạn, cập nhật quan điểm lãnh đạo, đường lối, chính sách theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     6. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam” có 4 bài, trên sơ sở học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tri thức tiến bộ của nhân loại về nhà nước và pháp luật, môn học này phân tích, luận giải một cách khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính quyền địa phương ở Việt Nam và thực hiện pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

     7. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị “Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” gồm có 6 bài, giới thiệu những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nước ta, bao gồm: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

     Trên đây là 3 cuốn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị đã được tiếp tục cập nhật về Thư viện Nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh