Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ”
Ngày đăng 17/11/2021 | 4:28 PM  | View count: 149

(Đối tượng 4)

     Tài liệu gồm có 13 chuyên đề cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, nhất là những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể như: làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cải cách hành chính theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh; những vấn đề dân tộc, tôn giáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tài liệu cũng làm rõ những nội dung về đổi mới tư duy, tầm nhìn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ sở trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

     Cuốn tài liệu được các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn công phu, nghiêm túc và Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành quý IV năm 2021. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh