Skip to Content

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ”

Publish date 12/05/2022 | 10:42 AM  | View count: 40
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI”

Publish date 12/05/2022 | 10:38 AM  | View count: 61
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG”

Publish date 12/05/2022 | 10:15 AM  | View count: 30
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ”

Publish date 22/04/2022 | 04:34 PM  | View count: 83
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình và tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Publish date 14/04/2022 | 08:21 AM  | View count: 71
Nhằm hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Publish date 14/04/2022 | 08:19 AM  | View count: 41
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VỚI ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”

Publish date 01/03/2022 | 10:03 AM  | View count: 68
Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của đất nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới, phức tạp cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và làm sáng tỏ; nắm vững nguyên tắc kế thừa và...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI”

Publish date 01/03/2022 | 09:50 AM  | View count: 53
Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020”

Publish date 30/12/2021 | 02:24 PM  | View count: 69
Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DẪN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026”

Publish date 08/12/2021 | 05:02 PM  | View count: 103
(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-BNV ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

GIỚI THIỆU 03 CUỐN SÁCH CHUYÊN KHẢO CỦA PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN

Publish date 08/12/2021 | 04:35 PM  | View count: 84
PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn – người đã dành nhiều thời gian, tâm sức nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo và hết)

Publish date 25/11/2021 | 03:57 PM  | View count: 132
Tập bài giảng hệ Trung cấp lý luận chính trị “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội” biên soạn theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18-9-2020 của Giám đốc Học viện Chính...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Publish date 18/10/2021 | 01:45 PM  | View count: 272
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Publish date 23/08/2021 | 09:19 AM  | View count: 899
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

Publish date 11/08/2021 | 11:30 AM  | View count: 2646
Trước yêu cầu của thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị bao gồm 10...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”

Publish date 29/04/2021 | 03:33 PM  | View count: 408
Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, quá triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận trung ương biên soạn...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII”

Publish date 29/04/2021 | 03:12 PM  | View count: 454
Văn kiện Đại hội XIII được chia thành 2 tập, cung cấp các văn kiện, tài liệu quan trọng đã được ĐH XIII thông qua gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG ”

Publish date 29/04/2021 | 03:07 PM  | View count: 260
Những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TẦM NHÌN, ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

Publish date 29/04/2021 | 03:02 PM  | View count: 240
Xuất phát từ hoàn cảnh Việt Nam, dự cảm sự vận động đa diện và phức tạp của thế giới, với tư duy biện chứng, bằng cách nhìn lịch sử cụ thể đa góc độ và mẫn cảm, cuốn sách “Tầm nhìn, đinh vị chiến...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh