Skip to Content

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Publish date 23/02/2024 | 08:54 AM  | View count: 26
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức “Cuộc...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI GÓP PHẦN GIỮ VỮNG MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Publish date 23/02/2024 | 08:46 AM  | View count: 32
“Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức, Học viện Chính trị...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Publish date 31/01/2024 | 07:04 AM  | View count: 33
Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác cán bộ hiện nay cần phải có những sự đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và đạo đức cách...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI

Publish date 26/12/2023 | 10:07 AM  | View count: 38
Trên cơ sở tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), tại...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Publish date 26/12/2023 | 09:47 AM  | View count: 33
Trên nền tảng phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CHUYỂN ĐỔI SỐ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ LỘ TRÌNH CHO VIỆT NAM”

Publish date 29/11/2023 | 02:50 AM  | View count: 68
Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và đang diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành như: giao thông, du lịch, tài chính,…...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ, CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỜI KỲ MỚI"

Publish date 29/11/2023 | 02:44 AM  | View count: 52
Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và quán triệt thực...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Publish date 14/07/2023 | 09:49 PM  | View count: 132
Nhằm hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt,...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”

Publish date 14/07/2023 | 09:46 PM  | View count: 121
Để đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, gắn kết đồng bộ giữa phòng và chống, từ tháng 9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được Bộ chính trị quyết định bổ...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐẨY MẠNH LIÊGIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”N KẾT VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Publish date 15/05/2023 | 03:11 AM  | View count: 97
Liên kết kinh tế là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển các địa phương, các vùng miền. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ Đổi mới.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY”

Publish date 27/03/2023 | 03:14 AM  | View count: 144
Phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh nói riêng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Phong cách lãnh đạo...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ VĂN HÓA – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Publish date 27/03/2023 | 03:07 AM  | View count: 143
Kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực trọng yếu trong đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai lĩnh vực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Đây cũng là mối...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Publish date 22/02/2023 | 01:42 AM  | View count: 312
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM – NHỮNG CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ”

Publish date 19/01/2023 | 08:14 AM  | View count: 235
Cuốn sách là một công trình khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, là kết quả của ba đợt điều tra và khảo sát thực tế có quy mô lớn vào các năm 1992, 1993-1994, 1994-1995 ở 23 điểm thuộc 21...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 - BƯỚC NGOẶC TIẾN TỚI HÒA BÌNH”

Publish date 19/01/2023 | 08:11 AM  | View count: 208
Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là thắng lợi to lớn của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao trong cuộc kháng chiến...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “VĂN HÓA - ĐỘNG LỰC VÀ HỆ ĐIỀU TIẾT SỰ PHÁT TRIỂN”

Publish date 21/12/2022 | 02:05 AM  | View count: 161
Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật giữ vai trò nòng cốt. Những chủ trương, chính sách văn hóa đúng...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO”

Publish date 21/12/2022 | 02:00 AM  | View count: 110
Ở Việt Nam hiện nay yêu cầu phải đổi mới về tư duy lãnh đạo, kỹ năng quản lý; năng lực điều hành, năng lực thực thi, năng lực tổ chức đối với từng cơ quan chức năng, từng tổ chức và từng cá nhân...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN VÀ KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO TÌM TÒI XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MỖI NƯỚC”

Publish date 25/11/2022 | 03:01 PM  | View count: 174
“Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước” dựa trên kết quả của Hội...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CÔNG TÁC DÂN VẬN – NHỮNG ĐIỂM MỚI THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23-QĐ/TW NGÀY 30/7/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

Publish date 25/11/2022 | 02:55 PM  | View count: 461
Trước tình hình trong nước và thế giới liên tục có những biến đổi, Đảng ta đã dần hoàn thiện tư duy lý luận nói chung và về công tác dân vận nói riêng, trong đó có những điểm mới, thể hiện sự phát...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “BIÊN NIÊN SỰ KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUÂN SỰ VÀ QUỐC PHÒNG TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (1930 – 2000)”

Publish date 20/10/2022 | 03:34 PM  | View count: 256
Những sự kiện lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng ta trong 70 năm (1930 - 2000) diễn ra rất đa dạng, phong phú. Để có cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống, tổng quan, trên cơ sở những công...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh