Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW VÀ QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Ngày đăng 17/03/2022 | 11:01 AM  | View count: 370

Tin Nguyễn Thị Phương Liên, ảnh Nguyễn Thị Thanh Hương.

     Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 21/01/2022 của Thành ủy Hà Nội Kế hoạch số 53-KH/ĐUK, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", sáng ngày 17/3/2022, Đảng ủy Trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của PGS,TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Nhà trường

PGS,TS Phạm Minh Anh phát biểu tại Hội nghị

     Hội nghị đã nghe ThS Đặng Thị Minh Hảo - GVC khoa Xây dựng Đảng, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội giới thiệu những điểm mới và những nội dung cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

ThS Đặng Thị Minh Hảo - GVC khoa Xây dựng Đảng tại Hội nghị.

     Kết luận số 21-KL/TW đã thể hiện quan điểm và quyết tâm chính trị của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thể hiện sự tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII với phạm vi rộng hơn và quyết tâm cao hơn. Trên cơ sở đánh giá những kết quả về nhận thức, trách nhiệm và xử lý vi phạm của Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW đã nhấn mạnh mục tiêu: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết luận số 21 nêu 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; 2) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 3) Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; 4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; 5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nhóm  nhiệm vụ giải pháp thứ hai là nhóm nhiệm vụ giải pháp mới so với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII.

     Cùng với việc ban hành Kết luận 21-KL/TW, Hội nghị Trung ương bốn khóa XIII còn ban hành Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37). Quy định số 37 đã thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ thực hiện. Quy định số 37 vẫn giữ nguyên số điều; nội dung cơ bản kế thừa các quy định cũ, song có một số điều mới, cũng như thay đổi về thứ tự, bổ sung nội dung mới, cụ thể:

     Thứ nhất, việc chuyển một số nội dung của 2 điều trong Quy định số 47-QĐ/TW vào nội dung của các điều khác.

     Thứ hai, bổ sung hai điều mới đó là Điều 3 và Điều 13.

     Điều 3: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.”

     Điều 13: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

     Thứ ba, Quy định 37-QĐ/TW đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong một số điều so với Quy định số 47-QĐ/TW (bổ sung vào Điều 1, 9, 11, 18).

     Thứ tư, Quy định số 37-QĐ/TW đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định 47-QĐ/TW.

     Thứ năm, Quy định 37-QĐ/TW có điểm mới về hình thức văn bản và lối diễn đạt:  quy định  rõ các điều từ Điều 1 đến Điều 19; đồng thời có sự biên tập lại một số điều đảm bảo nội dung đầy đủ,  chặt chẽ hơn.

     Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã góp phần khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Những điều đảng viên không được làm cũng là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

     Đảng ủy Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (Kết luận số 21), Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 (Quy định số 37) của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị. Đồng thời, Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, đảng viên tích cực triển khai nhiệm vụ đã được Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đảng uỷ Nhà trường xác định nội dung trọng tâm là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức định kỳ, thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; nội dung, chương trình học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; quan tâm bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị./.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh