Truy cập nội dung luôn

  Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Ngày đăng 04/07/2017 | 10:47 AM  | View count: 3507
Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2375/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Ngày đăng 26/09/2014 | 10:52 AM  | View count: 1335
Ngày 03/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 685/QĐ-BNV ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

Ngày đăng 26/09/2014 | 10:50 AM  | View count: 1327
Ngày 21/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 746/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

Ngày đăng 04/07/2014 | 10:48 AM  | View count: 905
Ngày 15/01/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BNV về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

Ngày đăng 04/07/2014 | 10:45 AM  | View count: 1014
Ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 18/01/2014 | 10:43 AM  | View count: 1257
Ngày 31/12/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Ngày đăng 23/09/2013 | 10:42 AM  | View count: 2406
Ngày 18/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BNV ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 16/09/2013 | 10:41 AM  | View count: 725
Xem toàn văn Quyết định, Chương trình và Tài liệu hướng dẫn:  QĐ975  ;  Chương trình  ;  Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngày đăng 16/09/2013 | 10:39 AM  | View count: 999
Xem toàn văn Quyết định và tài liệu bồi dưỡng:  QĐ900 ,  Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự

Ngày đăng 19/08/2013 | 10:36 AM  | View count: 2006
Ngày 03/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1270/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh