Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC”

Ngày đăng 14/09/2022 | 02:11 PM  | View count: 39
Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, triển khai thực...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “THAM NHŨNG DẦU MỎ - THẾ LỰC NHIỄU LOẠN THẾ GIỚI”

Ngày đăng 30/08/2022 | 02:01 PM  | View count: 11
Cuốn sách đưa độc giả tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai tiếng, phức tạp và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, kéo theo hàng tỷ đô la Mỹ tiền công quỹ bị bòn...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày đăng 06/07/2022 | 04:21 PM  | View count: 82
Từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách thức thiết thực, sáng tạo và hiệu quả trong việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền với...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày đăng 29/06/2022 | 04:45 PM  | View count: 45
Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản:...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 DƯỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC: INTERNET, AI, BLOCKCHAIN”

Ngày đăng 29/06/2022 | 04:31 PM  | View count: 41
Giúp độc giả có thêm những góc nhìn mới và toàn diện hơn về các tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên dịch và xuất bản...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ CHI BỘ VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ”

Ngày đăng 12/05/2022 | 10:42 AM  | View count: 616
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI”

Ngày đăng 12/05/2022 | 10:38 AM  | View count: 1144
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG”

Ngày đăng 12/05/2022 | 10:15 AM  | View count: 420
(Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung)

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ”

Ngày đăng 22/04/2022 | 04:34 PM  | View count: 375
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình và tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn “Tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Ngày đăng 14/04/2022 | 08:21 AM  | View count: 169
Nhằm hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày đăng 14/04/2022 | 08:19 AM  | View count: 107
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VỚI ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”

Ngày đăng 01/03/2022 | 10:03 AM  | View count: 113
Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của đất nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới, phức tạp cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và làm sáng tỏ; nắm vững nguyên tắc kế thừa và...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI”

Ngày đăng 01/03/2022 | 09:50 AM  | View count: 225
Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020”

Ngày đăng 30/12/2021 | 02:24 PM  | View count: 127
Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DẪN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026”

Ngày đăng 08/12/2021 | 05:02 PM  | View count: 181
(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-BNV ngày 08 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

GIỚI THIỆU 03 CUỐN SÁCH CHUYÊN KHẢO CỦA PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN

Ngày đăng 08/12/2021 | 04:35 PM  | View count: 129
PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn – người đã dành nhiều thời gian, tâm sức nghiên cứu, giảng dạy về công tác xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo và hết)

Ngày đăng 25/11/2021 | 03:57 PM  | View count: 210
Tập bài giảng hệ Trung cấp lý luận chính trị “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội” biên soạn theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18-9-2020 của Giám đốc Học viện Chính...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Ngày đăng 18/10/2021 | 01:45 PM  | View count: 532
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Ngày đăng 23/08/2021 | 09:19 AM  | View count: 1109
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh