Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Ngày đăng 18/10/2021 | 01:45 PM  | View count: 28
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ” (tiếp theo)

Ngày đăng 23/08/2021 | 09:19 AM  | View count: 577
Trước yêu cầu của thực tiễn giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị bao gồm 10 học phần. Đây là công trình...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ”

Ngày đăng 11/08/2021 | 11:30 AM  | View count: 1554
Trước yêu cầu của thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị bao gồm 10...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:33 PM  | View count: 263
Để phục vụ thiết thực, hiệu quả việc nghiên cứu, quá triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận trung ương biên soạn...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII”

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:12 PM  | View count: 318
Văn kiện Đại hội XIII được chia thành 2 tập, cung cấp các văn kiện, tài liệu quan trọng đã được ĐH XIII thông qua gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI CHO CÁN BỘ QUY HOẠCH CẤP CHIẾN LƯỢC KHÓA XIII CỦA ĐẢNG ”

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:07 PM  | View count: 152
Những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “TẦM NHÌN, ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM”

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:02 PM  | View count: 146
Xuất phát từ hoàn cảnh Việt Nam, dự cảm sự vận động đa diện và phức tạp của thế giới, với tư duy biện chứng, bằng cách nhìn lịch sử cụ thể đa góc độ và mẫn cảm, cuốn sách “Tầm nhìn, đinh vị chiến...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:07 AM  | View count: 314
Giới thiệu sách tháng 5/2020

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH”

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:05 AM  | View count: 257
Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong nghiên cứu quản lý phát triển xã hội Việt Nam, tháng 12/2019 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Quản lý...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

Ngày đăng 20/03/2020 | 11:08 AM  | View count: 257
Trước những nhu cầu cấp thiết của việc áp dụng sản xuất thông minh trong doanh nghiệp, đồng thời với mục đích mang đến cho các nhà lãnh đạo cấp Trung ương, địa phương, các nhà hoạch định chính...

Giới thiệu sách mới: Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội" thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ngày đăng 27/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 1320
Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Để đáp ứng yêu cầu...

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:40 AM  | View count: 3051
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng của các địa phương, cơ sở sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TỪ ĐIỂN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Ngày đăng 08/05/2017 | 04:02 PM  | View count: 545
(Sách tham khảo - Tg: Lê Quang Thưởng, 2017, 1.380 tr, 27cm)

GIỚI THIỆU BỘ GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 08/05/2017 | 03:51 PM  | View count: 9413
(Chỉnh lý, cập nhật năm 2016)

Phòng Quản lý khoa học, Tư liệu - Thư viện đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 27/05/2013 | 03:19 PM  | View count: 481
 Ngày 10/5/2013 Phòng Quản lý khoa học, Tư liệu - Thư viện đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Nhận (sưu tầm)

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh