Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CỦNG CỐ LÒNG TIN, SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ngày đăng 25/06/2024 | 09:48 AM  | View count: 45
Với những thắng lợi và thành tựu của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay, tuyệt đại bộ phận nhân dân vẫn luôn tin tưởng, gắn bó, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH; BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 20/06/2024 | 03:48 PM  | View count: 64
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ - LỊCH SỬ VÀ KÝ ỨC

Ngày đăng 06/05/2024 | 10:31 AM  | View count: 43
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay lập tức, chúng ta đã phải đối mặt với âm mưu và những...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày đăng 06/05/2024 | 10:27 AM  | View count: 50
Năm 2024, nhân dân cả nước hướng về Điện Biên Phủ, vùng đất cách đây tròn 70 năm đã đi vào lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới với chiến thắng được coi là một trong những kỳ tích của dân tộc Việt...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC ĐƯƠNG ĐẠI: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Ngày đăng 21/04/2024 | 10:18 AM  | View count: 65
Trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt các quốc gia trước yêu cầu phải chuyển dịch từ mô hình quản lý sang...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THEO MÔ HÌNH CÔNG VỤ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ngày đăng 21/04/2024 | 10:12 AM  | View count: 45
Đội ngũ công chức là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực công, góp phần vào sự phát triển chung của quản trị quốc gia theo hướng khoa học, hiện đại;...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SỔ TAY BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Ngày đăng 31/03/2024 | 04:18 AM  | View count: 81
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhận định, trong thời gian tới “các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta, nhất là trên không gian mạng”;...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Ngày đăng 23/02/2024 | 08:54 AM  | View count: 65
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức “Cuộc...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI GÓP PHẦN GIỮ VỮNG MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng 23/02/2024 | 08:46 AM  | View count: 72
“Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức, Học viện Chính trị...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ngày đăng 31/01/2024 | 07:04 AM  | View count: 85
Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác cán bộ hiện nay cần phải có những sự đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và đạo đức cách...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI MỐI QUAN HỆ GIỮA THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, BẢO ĐẢM KỶ CƯƠNG XÃ HỘI

Ngày đăng 26/12/2023 | 10:07 AM  | View count: 74
Trên cơ sở tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), tại...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày đăng 26/12/2023 | 09:47 AM  | View count: 58
Trên nền tảng phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “CHUYỂN ĐỔI SỐ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ LỘ TRÌNH CHO VIỆT NAM”

Ngày đăng 29/11/2023 | 02:50 AM  | View count: 109
Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và đang diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành như: giao thông, du lịch, tài chính,…...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ, CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỜI KỲ MỚI"

Ngày đăng 29/11/2023 | 02:44 AM  | View count: 113
Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và quán triệt thực...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Ngày đăng 14/07/2023 | 09:49 PM  | View count: 149
Nhằm hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt,...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”

Ngày đăng 14/07/2023 | 09:46 PM  | View count: 143
Để đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, gắn kết đồng bộ giữa phòng và chống, từ tháng 9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được Bộ chính trị quyết định bổ...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐẨY MẠNH LIÊGIỚI THIỆU SÁCH MỚI “ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”N KẾT VÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Ngày đăng 15/05/2023 | 03:11 AM  | View count: 113
Liên kết kinh tế là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển các địa phương, các vùng miền. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ Đổi mới.

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY”

Ngày đăng 27/03/2023 | 03:14 AM  | View count: 175
Phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh nói riêng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Phong cách lãnh đạo...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ VĂN HÓA – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Ngày đăng 27/03/2023 | 03:07 AM  | View count: 174
Kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực trọng yếu trong đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai lĩnh vực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Đây cũng là mối...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày đăng 22/02/2023 | 01:42 AM  | View count: 360
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân...

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh