Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:07 AM  | View count: 211
Giới thiệu sách tháng 5/2020

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH”

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:05 AM  | View count: 137
Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong nghiên cứu quản lý phát triển xã hội Việt Nam, tháng 12/2019 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Quản lý...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI “SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

Ngày đăng 20/03/2020 | 11:08 AM  | View count: 166
Trước những nhu cầu cấp thiết của việc áp dụng sản xuất thông minh trong doanh nghiệp, đồng thời với mục đích mang đến cho các nhà lãnh đạo cấp Trung ương, địa phương, các nhà hoạch định chính...

Giới thiệu sách mới: Tập bài giảng "Tình hình, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội" thuộc chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ngày đăng 27/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 1049
Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Để đáp ứng yêu cầu...

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:40 AM  | View count: 2690
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng của các địa phương, cơ sở sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa...

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TỪ ĐIỂN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Ngày đăng 08/05/2017 | 04:02 PM  | View count: 439
(Sách tham khảo - Tg: Lê Quang Thưởng, 2017, 1.380 tr, 27cm)

GIỚI THIỆU BỘ GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 08/05/2017 | 03:51 PM  | View count: 8213
(Chỉnh lý, cập nhật năm 2016)

Phòng Quản lý khoa học, Tư liệu - Thư viện đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Sóc Sơn

Ngày đăng 27/05/2013 | 03:19 PM  | View count: 398
 Ngày 10/5/2013 Phòng Quản lý khoa học, Tư liệu - Thư viện đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Nhận (sưu tầm)

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh