Truy cập nội dung luôn

  Đảng - đoàn thể

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII
Ngày đăng 26/12/2023 | 4:11 AM  | View count: 107

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII

      Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ Trường. Đồng chí Đào Đình Hùng - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin tư liệu, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Đào Đình Hùng - BCV Trung ương, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin tư liệu,

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nghị quyết tại hội nghị

      Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ngày, ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề:

      Nghị quyết số 42-NQ/TWngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TWngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TWngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 45-NQ/TWngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

      Các nghị quyết chuyên đề Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành được chuẩn bị rất công phu, chu đáo; được tổng kết cả về lý luận và thực tiễn từ khi Đảng ta ra đời và thành tựu của gần 40 năm đổi mới đất nước; có nhiều đổi mới quan trọng cả về nội dung và phương pháp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, giữa dựng nước đi đôi với giữ nước, giữa phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội. Việc ban hành Nghị quyết đặc biệt quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

      Sau Hội nghị, Đảng uỷ Trường Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã kịp thời ban hành Chương trình hành động, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám hiệu, các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội trong Trường triển khai có hiệu quả Chương trình này. Đồng thời, Đảng uỷ Trường lãnh đạo Ban Giám hiệu, các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội của tổ chức mình, có kế hoạch và biện pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình này. lãnh đạo các chi bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nghiêm túc, chặt chẽ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Trường./.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Phương Liên

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh