Skip to Content

  Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự
Publish date 19/08/2013 | 10:36 AM  | View count: 1919

Ngày 03/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1270/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Tài liệu bồi dưỡng: Phần  Mục lục  và  Nội dung

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh