Truy cập nội dung luôn

  Hợp tác quốc tế

Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016
Ngày đăng 15/03/2017 | 10:30 AM  | View count: 977

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016.
 
Nhằm tiếp đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tham gia các hiệp định thương mại. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội Khóa XVI. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội; khai  thác lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình Hội nhập kinh tế quốc tế.  Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể.

Một là ban hành cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính bằng việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Hai là nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, bảo hộ, phát triển thương hiệu cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ba là phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường như thị trường lao động, tài chính, tiền tệ, bất động sản, giao dịch hàng hóa. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quản lý nhà nước về giá và công tác kê khai giá, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động đấu tranh và ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng cấm. Đồng thời, xây dựng và triển khai các cơ chế, hệ thống quản lý các phương thức giao dịch hiện đại.

Bốn là hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn toàn diện, hiệu quả và bền vững; chuyển mạnh cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn; gắn phát triển nông nghiệp với cải thiện, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch.

Năm là bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng với việc triển khai Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị.

Sáu là đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực cả về quy mô và chất lượng; đảm bảo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ, đầu tư cho đào tạo nghề trình độ cao.

Bảy là tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá về tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai một số công trình nghiên cứu khoa học.
Tám là củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế.

Chín là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô.

UBND Thành phố giao Sở Công thương có nhiệm vụ đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của các Sở, ban, ngành và tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố định kỳ 6 tháng, 1 năm.

 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh