Truy cập nội dung luôn

  Tin nhà trường

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị viên chức năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023
Ngày đăng 27/11/2023 | 4:42 AM  | View count: 254

Để triển khai việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, bình xét thi đua và tổng kết công tác năm 2023 được kịp thời và tăng cường thực hiện CCHC, Nhà trường đăng tải Kế hoạch, các văn bản và các mẫu biểu liên quan để các các đơn vị, cá nhân biết và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch tổng kết năm 2023.

 

* Các văn bản và mẫu biểu liên quan đến đánh giá công chức, viên chức và tổng kết năm xem tại đây:

- Kế hoạch số 39-KH/TĐTCBLHP, ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị viên chức năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023 của Nhà trường:  xem tại đây.

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức xem tại đây.

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức :   xem  tại đây.

- Văn bản số 2529/SNV-TCBC, ngày 29/8/2023 của của Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 48 /2023 /NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ :   xem  tại đây.

- Hướng dẫn số 3270/HD-SNV ngày 12/11/2020 của Sở Nội vụ về việc Đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ,  công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội xem tại đây.

- Văn bản số 3497/SNV-TCBC, ngày 16/11/2023 của của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ năm 2023 :   xem  tại đây.

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lý ( Mẫu số  3 dùng cho viên chức quản lý) tải tại đây.

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2023 (Mẫu số 3A dùng cho viên chức):   tải tại đây.

- Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng lao động năm 2023 (Mẫu số 04 dùng cho lao động hợp đồng): tải tại đây.

- Mẫu biên bản họp đơn vị :   tải tại đây.

- Mẫu biên bản họp  dành cho phòng TC, HC, TT, TL :   tải tại đây.

- Mẫu báo cáo dành cho các khoa  tải tại đây.

- Mẫu báo cáo dành cho phòng QLĐT và NCKH:  tải tại đây.

- Mẫu báo cáo dành cho phòng TC, HC, TT, TL:  tải tại đây.

 

*) Các mẫu biểu liên quan đến bình xét thi đua, khen thưởng xem tại đây:

  • Bảng tự chấm điểm danh hiệu “ Lao động tiên tiến”- phụ lục số 01:  tải tại đây.

  • Bảng tự chấm điểm danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở”- phụ lục số 02:   tải tại đây.

  • Bảng tự chấm điểm danh hiệu “ Tập thể Lao động tiên tiến” - phụ lục số 03:   tải tại đây.

  • Bảng tự chấm điểm danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”- phụ lục số 04 tải tại đây.

  • Mẫu phiếu bầu danh hiệu thi đua -  phụ lục số 05:   tải tại đây.

  • Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Danh hiệu thi đua-  phụ lục số 06 tải tại đây.

  • Mẫu biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng - phụ lục số 07:   tải tại đây.

  • Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (cá nhân)- phụ lục số 08:   tải tại đây.

  • Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (tập thể) )- phụ lục số 09 tải tại đây.

  • Mẫu trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng - phụ lục số 10:   tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh